Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Elektronická evidence tržeb => Téma založeno: David Littner 16. 02. 2017, 01:31:03

Název: EET a prodej na Slovensku
Přispěvatel: David Littner 16. 02. 2017, 01:31:03
Zdravím , mám dotaz , budu mít eet a pojedu prodávat textil se stánkem na Slovensko. Jak se to teď bude řešit? Minulí rok se prý muselo odvádět něco na Slovensku. Děkuji za info
Název: Re:EET a prodej na Slovensku
Přispěvatel: Perta Frojdová 12. 06. 2017, 12:45:49
Taky hledám informace a nic nenacházím
Název: Re:EET a prodej na Slovensku
Přispěvatel: M.M. 12. 06. 2017, 12:56:52
Dobrý den,

toto bylo řešeno, je to v metodice EET :

Podle § 36 ZoET není evidovanou tržbou tržba poplatníka, který je povinen tuto tržbu evidovat srovnatelným způsobem podle práva státu, se kterým má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu, jejímž předmětem je mj. výměna informací (např. smlouva o výměně informací, smlouva o zamezení dvojího zdanění), na základě které lze získávat srovnatelné informace o evidovaných tržbách.  Smyslem ustanovení je minimalizovat náklady poplatníků v případě tzv. dvojí evidence. V případě, že povinnost evidovat tržby ukládá nejen právní úprava česká, ale též právní úprava jiného státu, bude pro posouzení, zda je tržba evidovanou tržbou rozhodné, zda:  evidence tržeb v jiném státě probíhá srovnatelným způsobem jako v České republice (srovnatelné jsou takové systémy, které fungují na obdobném principu - srovnatelnou s evidencí tržeb není např. prostá záznamní povinnost uložená v cizím státě),   zda lze na základě evidence probíhající v jiném státě získat informace o evidovaných tržbách, srovnatelné s informacemi zasílanými datovou zprávou dle § 19 ZoET,  zda je možné tyto informace získat ze strany Finanční správy na základě platné a účinné mezinárodní smlouvy nebo dohody (uzavřené mezi Českou republikou a dotčeným státem), která
 upravuje výměnu a předávání informací, a Česká republika tak na jejím základě získá informace o tržbách poplatníka. Jsou-li kumulativně splněny výše uvedené zákonem stanovené podmínky a poplatník již eviduje tržbu dle práva jiného státu, není tato tržba evidovanou, tzn. poplatník ji nemusí evidovat podle českého práva (ZoET). Nejsou-li podmínky splněny, není poplatník evidenční povinnosti zproštěn a vznikne mu povinnost tržbu zaevidovat. Dvojí evidence tedy nenastává a za stanovených podmínek vzniká povinnost evidovat ty tržby, o nichž nelze ze srovnatelné evidence podle cizího práva získat jednu, nebo více informací (údajů) uvedených v § 19 ZoET. Dále dvojí evidence nenastává v případě, že se na danou tržbu sice vztahuje srovnatelná evidenční povinnost, z níž lze získat údaje v § 19 ZoET podle mezinárodní smlouvy, avšak podle mezinárodní smlouvy, která dosud nenabyla platnosti nebo účinnosti. Evidenční povinnost daňových nerezidentů Povinnost evidovat tržby daňovým nerezidentům vzniká pouze ve vztahu k příjmům ze zdrojů na území České republiky. Daňoví nerezidenti, kterým neplynou příjmy ze zdrojů na území České republiky a nemají tak v České republice daňovou povinnost dle zákona o daních z příjmů, nejsou povinni evidovat tržby, neboť jejich příjem není rozhodným příjmem dle ZoET (viz § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. - jde o příjem, který není předmětem daně z příjmů).