Poradna Podnikatel.cz

ARCHIVNÍ FÓRUM => Daně a účetnictví => Téma založeno: Alena 07. 03. 2017, 08:30:36

Název: Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: Alena 07. 03. 2017, 08:30:36
Dobrý den,
prosím o radu.
Místem pobytu v daňovém přiznání z příjmu fyzických osob se považuje trvalý pobyt nebo místo, kde daňový subjekt momentálně bydlí?

Děkuji
Alena
Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: M.M. 07. 03. 2017, 09:18:54
Dobrý den,

máte v pokynech k vyplnění, je uvedeno, že uvedete Vaší adresu pobytu v den podání DP buď v ČR nebo v zahraničí. Není uveden požadavek adresy trvalého bydliště.
Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: Lada 07. 03. 2017, 12:58:43
Zrovna včera jsem to taky dohledávala. V pokynech k vyplnění to není upřesněno, ale v jiných materiálech FÚ jsem našla, že "adresou pobytu" je kupodivu míněno trvalé bydliště. Podle trvalého bydliště se také řídí to, pod který spadáte finanční úřad. Takže když třeba žijete v Praze, ale trvalé bydliště máte hlášeno v Jihlavě, tak spadáte pod jihlavský finanční úřad, nikoli pod pražský.
Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: M.M. 07. 03. 2017, 13:30:59
Dobrý den,

tak si prosím pokyny k DP DPFO za 2016 stáhněte v PDF na , http://www.podnikatel.cz/formulare/dan-z-prijmu-pokyny/

( K 1. oddílu : Údaje o poplatníkovi ) 
Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: Lada 07. 03. 2017, 13:56:58
Tento odkaz je na pokyny z roku 2014, ne 2016... (I když je to nejspíš jedno, měly by být víceméně stejné.) Ale když se na ten váš odkaz podíváte blíže, zjistíte, že mám pravdu - v těch pokynech  to není upřesněno. Je tam uvedeno pouze: "Adresa místa pobytu v den podání DAP – vyplňte v uvedeném členění adresu v den podání DAP na území České republiky nebo v zahraničí." Není tam napsáno "uveďte adresu, na které se skutečně zdržujete", ani "uveďte adresu trvalého bydliště". Jenom "adresu". Což může být ta i ta. Obě jsou to přece vaše "adresa v den podání".

Ale na webu Finanční správy mají "místo pobytu" blíže specifikováno zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace

Cituji: "Místní příslušnost správce daně se řídí u fyzické osoby jejím místem pobytu; pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje."
Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: M.M. 07. 03. 2017, 14:14:55
Dobrý den,
nevím jaký je odkaz, ale pokyny které tam stáhnete jsou pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období (kalendářní rok) 2016.

Asi si nerozumíme, já se nepřu kde a na jaký FÚ máte jako poplatník podávat své DP, mj. to také napsáno v těch pokynech, jenom je to o odstavec výše :

Finančnímu úřadu pro – vyplňte v předtištěném rámečku zbývající část ofi ciálního názvu místně příslušného fi nančního úřadu (správce
daně), v jehož územním obvodu máte v době podání DAP adresu místa pobytu.

Územní pracoviště v, ve, pro uveďte územní pracoviště, kde je umístěn Váš spis k dani z příjmů fyzických osob (podle § 13 zákona
č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

Podání DP můžete podávat v Praze ( a také podáváte, podle své místní příslušnosti ), to je podle umístění Vašeho spisu, bydlet můžete jinde v ĆR nebo i v zahraničí, kde bydlíte aktuálně nebo přechodně, to nemá s příslušností k podání nic společného.


Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: M.M. 08. 03. 2017, 08:23:27
Dobrý den,

uvedu, jaké adresy uvádět a kam v  DP k DPFO :

                                                                                                                Záhlaví DP  :

Finančnímu úřadu pro : ( uvede se adresa poplatníka, v jehož územním obvodu má v době podání DP trvalý pobyt ) např. Ústecký kraj

Územní pracoviště :  tam kde je umístěn spis poplatníka v době podání ( např. FÚ Ústí nad Labem  )

                                                                                                 1. oddíl  - Údaje o poplatníkovy :

Adresa místa pobytu v den podání DAP :

Tady je to složitější, protože platí z daňového řádu  § 44 - Doručování fyzickým osobám, kdy plyne následující : 
 
(1) Fyzické osobě se doručuje na adresu jejího místa pobytu, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině.
 
(2) Pro doručování písemnosti, která souvisí s podnikatelskou činností fyzické osoby, se obdobně použije ustanovení o doručování právnickým osobám. Není-li fyzická osoba jako podnikatel zapsána ve veřejném rejstříku, doručuje se jí na adresu jejího místa pobytu.
 
(3) Pokud fyzická osoba požádá správce daně o doručování na jinou adresu v České republice, doručuje se písemnost na tuto adresu.

Je to tedy adresa, která má ale korespondovat s tou adresou,  kterou má poplatník zaevidovanou v informačním  systému evidence obyvatel, tedy uvádí se adresa z OP poplatníka a to v den podání DP ( např. 8.2.2017 ) .  Pokud se poplatník zdržuje na jiné adrese, než na té, kterou má evidovanou v infor. systému evidence obyvatel, lze požádat správce daně o doručování na adresu jinou ( ale na individuální žádosti, nikoli v DP ) . Tento požadavek však nebude mít za následek, změnu místní příslušnosti spisu poplatníka. ( V podstatě nahlásí korespondenční adresu odlišnou od adresy evidované v evid. obyvatel.)  Pokud správce nedoručuje prostřednictvím DS poplatníka. 

Došlo li u poplatníka v průběhu zdaňovacího období ke změně místa pobytu ( změně adresy  kterou má evidovanou v infor. systému evidence obyvatel , tedy v OP - není li cizincem ) uvede již adresu aktuální. V tomto případě správce daně postoupí jeho spis, pod to územní pracoviště, pod které nově náleží.


Adresa místa pobytu k poslednímu kalendářnímu roku, za který se daň vyměřuje
 - jde o shodný postup s popisem výše, s tím rozdílem, že se vztahuje k místě pobytu poplatníka k 31.12....  Uvádí se tedy adresa, kterou má evidovanou v infor. systému evidence obyvatel , tedy v OP - není li cizincem ) pokud je shodná s vyplněnou výše, řádky se dále nevyplňují.


Adresa místa pobytu na území ČR, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval :
  - vyplní pouze poplatník ( cizinec ) který nemá na území ČR adresu evidovanou v infor. systému evidence obyvatel, (nemá  adresu v OP ), a přesto se v ČR zdržuje a potřebuje někam doručovat. Uvede tedy tu adresu na kterou si přeje doručovat. Podle této adresy se pravděpodobně určí jeho místní příslušnost ke správci daně.
Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: Lada 08. 03. 2017, 09:27:25
Čili zjednodušeně řečeno, jedná se opravdu o  trvalé bydliště. Protože to je to bydliště, které má každý evidováno v informačním systému evidence obyvatel a uvedeno ve svém občanském průkazu.
Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: M.M. 08. 03. 2017, 09:53:34
Dobrý den,

ano, pokud si nepřejete doručovat korespondenci jinam, toto lze i bez změny místní příslušnosti, tedy za předpokladu, že pouze jinde přechodně bydlíte ( např. v nájmu ) . Pokud změníte místo pobytu v evidenci obyvatel spojenou se zápisem v OP ( chcete li změníte trvalý pobyt postaru  ), změníte i místní příslušnost ke správci daně.  Toto ustanovení pobytu vychází z daňového řádu  § 44 - doručování.

Údaje uváděné poplatníkem v 1. oddílu,  jsou údaji jeho místem pobytu a hlediska prostého doručování písemností mohou být odlišné ( FÚ může doručovat i na korespondenční adresu za předpokladu že jí má nahlášenou poplatníkem na jiném tiskopisu ), pokud jde o vazbu na určení územního pracoviště spisu poplatníka u správce daně, správce daně vychází ze zápisu evidence obyvatel, zapsané v OP. V tomto případě, budou údaje buď totožné a nebo dojde k postoupení spisu popl. na jiné územní pracoviště, pro jeho věcnou nepříslušnost.


 

Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: M.M. 08. 03. 2017, 13:59:42
Ještě doplním, nezapomeňte také že správce daně může Vaší místní příslušnost i změnit, dojde li k názoru že fakticky vykazovaným bydlištěm či sídlem ( tedy jak podnikatele FO tak PO ) u podnikatele FO se bavíme o místě pobytu dle OP, je jiné místo v ČR a na adrese trvalého bydliště nepodnikáte dlouhodobě, současně nedošlo ke změně trvalého bydliště či sídla firmy.

U FO nevím jak dalece je postupováno, nesetkal jsem se se situací že by FÚ násilně převedl spis poplatníka jinam, tedy mimo jeho vykazovanou adresu v OP, u PO toto není ojedinělé. V OR mají PO sice své oblíbené sídlo ze " 3/4 v Praze" ale protože jde o virtuální sídla jsou tyto firmy násilně ( z jejich pohledu )  přestěhovávány pod jiné FÚ v rámci ČR.

Pokyn č. GFŘ-D-13 ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu :
Tímto pokynem se stanovují pravidla pro přesun spisů od 1. 1. 2013 mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu zřízeného podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.

Přesun spisu z důvodu skutečného výkonu podnikání ( ČL. III. )

1. Pokud dojde ke změně skutečného výkonu podnikání, přesunu provozovny či účetnictví daňového subjektu apod. v rámci územní působnosti jednoho nového finančního úřadu, může být dán podnět k přesunu spisu či jeho části na jiné územní pracoviště. Tento podnět může dát jak daňový subjekt, tak správce daně.

Při posuzování podnětu tak bude přihlížet především k následujícímu (vždy s ohledem na konkrétní situaci):

• skutečné (faktické) místo podnikání daňového subjektu (např. tzv. formální sídlo vs.umístění provozoven),
• místo, kde se daňový subjekt - fyzická osoba fakticky zdržuje (kde má rodinu, zaměstnání apod.),
• místo uložení účetnictví či jiné vedené evidence,
• místo pobytu či sídlo statutárního orgánu právnické osoby.

Je tedy zřejmé, že pro posouzení místní příslušnosti, se pro potřeby podání DP vychází prvotně z údajů místa pobytu u FO z evid. registru obyvatel tedy dle OP, u PO podle sídla, ale ani toto nemusí být shodné, dojde li k uplatnění výše uvedeného.

Může dojít v podstatě k zajímavé situaci, jako FO budete mít v OP svůj pobyt ( trvalé bydliště- to budete vyplňovat do DP) , z rozhodnutí správce daně budete podávat DP pod jiným FÚ kam Vás místně příslušně přesunou, a ještě jim nahlásíte jinou korespondenční adresu pro doručování - tam by měla chodit pošta nemáte li DS.

 
Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: Alena 14. 03. 2017, 09:05:12
Děkuji mnohokrát za vyčerpávající informace  :) .


Alena
Název: Re:Místo pobytu v DAP
Přispěvatel: Honza 12. 09. 2018, 14:50:00
Marne na internetu hledam odpoved na muj dotaz, tak me to privedlo aspon sem, do pribuzneho tematu.


Do 31.7. jsem bydlel v Praze 2, spadal jsem pod financni urad v Praze, uzemni pracoviste Praha 2.
Nicmene v cervenci jsme zrusili trvaly pobyt na uzemi Ceske Republiky a k 1.8. jsme se prestehovali do Rakouska.
Aby to nebylo jednoduche, tak u Zivnostenskeho uradu Praha 2 mam stale aktivni zivnost (delam z Rakouska na dalku).
K tomu jsem uz nekdy od roku 2010 ctvrtletni platce DPH.
Veskera priznani podavam elektronicky s elektronickym podpisem pres portal financni spravy.
Aby to nebylo o moc jednodussi, tak k tomu mam jeste i Ceskeho zamestnavatele na castecny uvazek v Ceskych Budejovicich.


A ted ten zasadni dotaz - k jakemu patrim financnimu uradu?
Stale k FU Praha 2?
Za rok 2018 budu jeste cesky danovy rezident (> 183 dni trvaleho bydliste v Praze)
V roce 2019 uz budu patrne danovy rezident v Rakousku.
Nicmene stale s aktivni ceskou zivnosti, ceskym platcovstvim DPH.


Cili. Kteremu financnimu uradu mam podavat danova priznani?
Mi prijde logicke k FU Praha 2, neb me eviduje i ZU Praha 2.