reklama

reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - FABIAN & PARTNERS

Stran: [1] 2 3 ... 9
1
Ad 1)
Pro zákaz konkurenčního jednání statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným vyplývajícího ze zákona není rozhodné, zda se jedná o zahraniční či tuzemskou společnost, musí však působit na stejném trhu, a to jak územně, tak věcně vymezeném. Z § 199 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), však vyplývá, že k prolomení zákazu konkurence je zapotřebí souhlas všech společníků, nepostačí tedy úprava ve společenské smlouvě či hlasování na valné hromadě. Zároveň při posuzování konkurenčního jednání se musí vycházet vždy z konkrétních okolností případu. Dle komentáře doc. JUDr. Štenglové k zákonu o obchodních korporacích nemusí shodně formulované podnikatelské oprávnění znamenat, že je podnikatelská činnost fakticky konkurenční. Dále lze využít § 199 odst. 2 ZOK, který stanoví vyloučení zákazu konkurence, pokud při zvolení do funkce jednatele nebo založení společnosti, tento výslovně společníky upozorní nebo, pokud vznikne taková situace v průběhu výkonu, písemně upozorní a společníci nevysloví nesouhlas do 1 měsíce, má se za to, že takovou činnost zakázanou nemá.

Jiná situace nastává, pokud se jedná o konkurenční doložku, která např. rozšiřuje zákonné situace, kdy je stanoven zákaz konkurence. Tato se řídí ustanoveními § 2975 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to znamená, že v konkurenční doložce musí být uvedeno územní vymezení, okruh činnosti a okruh osob, kterých se zákaz týká. Chybí-li některá z těchto náležitosti, k doložce se nepřihlíží (tj. doložka vůbec nevznikla). Dále je také časově omezena na dobu 5 let.

K zákazu konkurence společníků se vztahuje § 199 odst. 4 ZOK, který stanoví, že společenská smlouva může určit, v jakém rozsahu se zákaz konkurence vztahuje také na společníky. V případě, že však společenská smlouva mlčí, § 199 odst. 1 ZOK se na společníka nepoužije.


Ad 2)
V případě, že by se jednalo o porušení zákazu konkurence dle zákona o obchodních korporacích, může společnost uplatnit své nároky tak, jak je uvedeno v § 5 ZOK.

2
Archiv / Re:Autorské poplatky
« kdy: 05. 01. 2017, 11:40:08 »
Vážený pane Kotte,


bude nutné odvádět poplatky za užití autorských děl prostřednictvím přístrojů Ochrannému svazu autorskému (OSA). Je nutné OSA zaslat žádost o zaslání návrhu licenční smlouvy, na základě které Vám zašle návrh s vypočítanými poplatky dle sazebníku, který můžete nalézt na webových stránkách OSA. Je vždy lepší přihlásit se sám, pokud by OSA zjistila, že užíváte zařízení bez placení poplatků za užívání autorských děl, doměřili by Vám tyto poplatky dodatečně navíc vyšší sazbou, kterou také lze zjistit ze sazebníku na webových stránkách OSA.

3
Archiv / Re:Úprava všeobecných podmínek
« kdy: 12. 10. 2016, 10:31:11 »
Dobrý den,


spotřebitel má tato práva přímo dána zákonem, v případě podnikatele nic takového stanoveno není a tudíž není Vaší povinností mít vůči podnikateli cokoli podobného do Všeobecných obchodních podmínek zahrnuto.

4
Konkurenční doložku opravdu upravuje § 310 a 311 zákoníku práce. Primárně se její pravidla aplikují na pracovně právní vztahy, tj. na vztahy plynoucí z pracovní smlouvy. Nicméně právní praxe tato ustanovení aplikuje rovněž na kterékoli jiné smlouvy plynoucí z občanského zákoníku, jakož i na obchodně právní vztahy, tj. vztahy s OSVČ a podnikateli. Smlouva o obchodním zastoupení má své vlastní ustanovení § 2518 upravující konkurenční doložku, což však neznamená, že se jí netýkají obecná ustanovení uvedená v zákoníku práce nebo obecná pravidla plynoucí z povahy konkurenční doložky. Konkurenční doložka obsažená v jakékoli smlouvě je vždy vztahem vzájemnosti a dle tohoto pravidla je třeba určit její obsah. Jedině tak lze konkurenční doložku považovat za platnou. Z výše uvedených důvodů je nutné i ve smlouvě o obchodním zastoupení uvést, že kromě závazku obchodního zástupce zaplatit pro případ porušení pokutu, je zastoupený povinen poskytnout obchodnímu zástupci přiměřené peněžité vyrovnání za dodržování či plnění konkurenční doložky, tj. určité protiplnění. V opačném případě se nejedná o vztah vzájemnosti a konkurenční doložka není platná.

5
Archiv / Re:Prodej videí ze zahraničí
« kdy: 22. 06. 2016, 11:59:44 »
Živnost jako podnikatelská činnost znamená soustavnou činnost provozovanou za účelem dosažení zisku. Nejedná-li se o činnost nárazovou či jednorázovou, přičemž cílem je zisk, pak tato činnost podléhá živnostenskému podnikání a nelze ji provozovat bez něj. Ve Vašem případě se o soustavné činnosti vedoucí k zisku hovořit dá, a proto je nutné mít živnostenské oprávnění, přičemž postačí volná živnost. Živnost lze založit na území České republiky, pokud zde máte trvalý pobyt, nicméně živnost můžete založit rovněž ve Velké Británii, pokud požádáte o „National Insurance Number“ a následně vyplníte formulář pro registraci živnosti. Výhodou oproti živnostenskému oprávnění v České republice je, že neplatíte registrační poplatek, navíc pokud za daný rok nebudete mít žádné zisky, nemusíte odvádět žádné poplatky ani daně, jinak jste povinen odvádět platby do státního zabezpečení tzv. „National Insurance Contributions“, které se odvíjí od Vašeho příjmu.
Ať už založíte živnost v České republice či ve Velké Británii, je nutné vést účetnictví. V České republice můžete vést daňovou evidenci, tj. evidovat příjmy a výdaje a majetek a závazky, v tomto případě v daňovém přiznání uplatňujete skutečné výdaje podle dokladů. Pokud byste chtěl uplatnit tzv. „paušální výdaje“ procentem z příjmů, vedete pouze evidenci příjmů a pohledávek, což je jednodušší než daňová evidence.
Co se týče odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, v případě, že budete mít zaměstnání i živnost ve Velké Británii, záleží na tamním právním řádu, v jaké výši a jakým způsobem se hradí sociální a zdravotní při vedlejší činnosti. Založíte-li živnost v České republice, pak odvádíte zálohy na sociální i zdravotní pojištění, přičemž způsob a výše záloh závisí na tom, zda jde o činnost hlavní či vedlejší.
Na Váš druhý dotaz ohledně prodeje videí přes webovou stránku Gumroad.com je rovněž odpovězeno výše. Zda založit živnost či nikoli, nezávisí na výši zisku. Kritériem pro založení živnosti je soustavná činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku. Jde-li o takovou činnost, pak je nutné mít živnostenské oprávnění a je na Vás, zda jej založíte ve Velké Británii (za splnění tamních podmínek) nebo v České republice. Živnost lze založit i dálkově, tj. elektronicky aniž byste musel na příslušný živnostenský úřad osobně, nutné je však u příslušných přikládaných dokumentů zajistit jejich pravost pomocí konverze těchto dokumentů.
Rovněž na formu vedení účetnictví již bylo odpovězeno výše, záleží na Vás, zda si vyberete daňovou evidenci (evidence příjmů, výdajů, majetku a závazků) nebo evidenci příjmů a pohledávek. Pořádání výukových přednášek je rovněž volnou živností, není tedy třeba žádného zvláštního oprávnění. Jak poskytování videí, tak přednášky a kouzelnická vystoupení jsou službami neuvedenými v přílohách 1, až 3 živnostenského zákona dalo zahrnout pod jeden obor volné živnosti a to provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

6
Archiv / Re:Daňový odpis
« kdy: 26. 01. 2016, 17:37:21 »
Dobrý den,

odpověď na Vaši otázku řeší přechodné ustanovení § 3055, zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, který výslovně uvádí, že stavba spojená se zemí pevným základem, která není dle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni 1.1.2014 ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (tj. ke dni 1.1.2014) nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. přede dnem 1.1.2014 nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právo stavby tak není třeba zřizovat, jelikož pro stavbu i pozemek platí jiný právní režim, který určuje právě výše uvedené přechodné ustanovení. S uplatněním daňových odpisů tedy není problém.

7
Archiv / Re:Vypořádání se zaměstnanci
« kdy: 16. 10. 2015, 16:23:58 »

Dobrý den,
předně je nutné vědět, jakým způsobem je v tomto případě úpadek dlužníků řešen, zda bylo dlužníkům schváleno oddlužení či na ně byl prohlášen konkurs. Dále je otázkou, kdy bylo o úpadku rozhodnuto a v jakém stadiu se řízení nachází. Stav a průběh insolvenčního řízení je možné si ověřit a sledovat v insolvenčním rejstříku.
V případě, že Vám vznikly za Vašimi zaměstnanci pohledávky ještě předtím, než o úpadku bylo rozhodnuto, je nutné pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit - uplatnit nárok přihláškou podle § 165 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (formulář přihlášky pohledávky je volně dostupný ke stažení na portálu justice.cz), a to ve lhůtě, kterou insolvenční soud stanovil pro podávání přihlášek věřiteli.
Dále upozorňujeme, že pokud bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře v rámci řízení, příjmy zaměstnance náleží insolvenčnímu správci – z nich jsou uspokojováni přihlášení věřitelé, z této části tedy Vámi nelze srazit žádná část. Případná dohoda se zaměstnancem, na základě které by byla stržena částka ze mzdy, by nebyla vůči insolvenčnímu správci a věřitelům účinná.
Dlužníkovi (tedy Vašemu zaměstnanci) však náleží tzv. nezabavitelná část z příjmu, k níž má dlužník dispoziční oprávnění a může s ní naložit dle svého uvážení. Částku však nelze zaměstnanci zadržovat bez dalšího. Je nutné uzavřít s dlužníkem (zaměstnancem) dohodu, v níž se dlužník zaváže, že požadovanou částku uhradí.
K předmětu Vaší pohledávky také doplňujeme, že co se týče výše náhrady škody, která byla způsobena zaměstnancem, máte jako zaměstnavatel povinnost požadovanou výši náhrady škody se zaměstnancem projednat a písemně oznámit zaměstnanci, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá, a poté uzavřít písemnou dohodu o způsobu náhrady škody, v níž zaměstnanec svůj závazek nahradit škodu uzná.
K příspěvku na pracovní obuv uvádíme, že tento zaměstnanci přísluší s ohledem na prostředí, v němž je práce vykonávána v souladu s ustanovením § 104 odst 2. zákoníku práce, neboť pracovní obuv můžeme považovat za ochranný pracovní prostředek (záleží na prostředí, v němž je práce vykonávána).
S ohledem na to, že nejsme seznámeni s tím, v jaké fázi se insolvenční řízení právě nachází, doporučujeme Vám předně provést kontrolu insolvenčního rejstříku, aby Vám případně marně neuplynula lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení a v případě, že se tak již stalo pokusit se se zaměstnancem domluvit, aby vzniklý dluh dobrovolně uhradil z příjmů, k nimž má dispoziční oprávnění.
I přesto, že nejste bez dalšího oprávněn zadržovat příjmy zaměstnance, můžete na zaměstnanci požadovat řádnou úhradu závazku vůči Vám v souladu s ustanovením § 412 odst. 1, písm. g), insolvenčního zákona, jelikož dlužník má ve schváleném oddlužení určitý režim a neplnění povinností by bylo důvodem pro zrušení oddlužení a následné nařízení konkursu.

8
Archiv / Re:Obcan CR jako jednatel v zahranicni sro
« kdy: 11. 09. 2015, 13:06:31 »
Ve slovenské společnosti se můžete stát jednatelem bez jakéhokoliv omezení. Váš výkon funkce jednatele bude regulován slovenským obchodním zákoníkem, ten měl obdobné znění jako náš obchodní zákoník účinný do konce roku 2013. Jednatel má na starost vedení společnosti, musí funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře a je odpovědný za vedení účetnictví. Pokud se stanete jednatelem nebo společníkem slovenské společnosti, nijak to neovlivňuje Vaše podnikání jako OSVČ v ČR. Pokud nejste zároveň společníkem ve slovenské s.r.o., určitě doporučíme společníkům sdělit, že podnikáte v ČR a v jakém oboru, oni se pak rozhodnou, zda Vás do funkce jmenují a zda by pro ně Vaše podnikání nebylo konkurenční. Výkon funkce jednatele na Slovensku nemá daňový dopad OSVČ v ČR.

Co se týče formy podnikání, zde je třeba zvážit hlavně objem podnikání. Je pak na Vás, jak se rozhodnete. Pokud budete podnikat jako OSVČ, ručíte vždy za své dluhy celým svým majetkem. Pokud byste se stala společníkem slovenské společnosti, neručíte ničím. Můžete fungovat jako OSVČ a podnikat i na Slovensku, po uplynutí půl roku, byste se měla registrovat k daním na Slovensku, kde by se danil příjem ze Slovenska. Můžete samozřejmě fungovat i v s.r.o. na Slovensku a různě fakturovat mezi s.r.o. a českou OSVČ.

Ohledně Vašeho dotazu k registraci DPH - pokud budete registrována k DPH a slovenská společnost také, můžete mezi sebou fakturovat bez DPH. K DPH se registrujete dobrovolně nebo povinně po dosáhnutí určitého obratu (1mil.). Opět tedy záleží na objemu vašich obchodů.
 

9
Archiv / Re:Konkurenční doložka
« kdy: 10. 07. 2015, 14:57:11 »
Jestliže franšízová smlouva byla uzavřena za účinného občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., ten nevylučuje sjednání konkurenční doložky u kteréhokoli smluvního typu, pokud se na ní strany dobrovolně dohodnou. Konkurenční doložku je tedy možné sjednat i pro účely franšízové smlouvy. Další otázkou je však znění konkurenční doložky, kde často dochází k chybám při jejím sjednávání. Konkurenční doložka je druh závazku označovaný jako synallagmatický, což znamená, že práva a povinnosti plynou oběma stranám, přičemž konkurenční doložka musí být sjednána spravedlivě, přiměřeně a vzájemně vyváženě. Z Vámi zaslaných ustanovení, zejména odst. X. 2, vyplývá, že se jedná o neplatně sjednanou konkurenční doložku, jelikož není současně sjednán závazek B a C poskytnout Vám za řádně plnění Vašeho závazku ve smyslu zdržení se konkurenčního jednání po dobu 12 měsíců od ukončení franšízové smlouvy, přiměřené peněžité vyrovnání. S ohledem na tuto skutečnost a na ustálenou judikaturu soudů nelze takto sjednanou konkurenční doložku považovat za platnou. Z takto uzavřené konkurenční doložky Vám neplynou žádná práva ani povinnosti a řídit se jí proto nemusíte.

10
Archiv / Re:Zboží na zakázku
« kdy: 04. 05. 2015, 16:07:10 »

Dobrý den,
předně je třeba uvést, že v tomto případě jde o smlouvu o dílo, jejíž podstatou je na jedné straně závazek zhotovitele (tedy Váš) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele  dílo - dresy, a na druhé straně závazek objednatele (aerobikový klub) dílo převzít a zaplatit za něj cenu.
Podle všeho bylo dílo dokončeno a předáno (s výhradami, které jste opravila - úpravy dresů dle pokynů), a tedy provedeno podle toho, jak bylo ujednáno, a s tímto Vám vzniklo právo na zaplacení díla.
Pokud objednatel namítá, že dílo neodpovídá původní představě, je zde nutné vědět, co bylo mezi stranami ujednáno - zda bylo přesně ujednáno, jaké vlastnosti mají dresy mít, a nebo zda nebyly tyto vlastnosti přímo sjednány - potom je nutné, aby zhotovením bylo dosaženo účelu, pro který byla smlouva sjednána (vyplývá z ust. § 2095 NOZ).
V případě, že vlastnosti byly ujednány a zhotovené dílo těmto vlastnostem neodpovídá, zakládá to právo objednatele (zde aerobikového klubu) z vadného plnění. Rozlišuje se, zda je vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, a podle toho má objednatel určitá práva, stanovená v ustanoveních §§ 2106 a 2107, občanského zákoníku.

Z Vámi uvedených informací však vyplývá, že objednatel neoznámil vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vady díla zjistil nebo zjistit měl, když Vás druhá strana o těchto vadách informovala až v reakci na Vaše urgence na zaplacení ceny. Z toho důvodu by ani soud v případném sporu nepřiznal objednateli právo z vadného plnění.
Není pochyb o tom, že Vy jako zhotovitel, máte právo na zaplacení ceny ze smlouvy o dílo, a v případě, že Vám tato cena nebude zaplacena, máte možnost její zaplacení požadovat v rámci soudního řízení. Naopak z výše uvedeného nevyplývá, že by aerobikovému klubu vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a tedy právo dresy Vám vrátit zpět.


11
Archiv / Re:Prodej nemovitosti a SVJ
« kdy: 25. 03. 2015, 11:18:17 »

Dobrý den,

na základě ustanovení § 1208 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, patří do působnosti shromáždění společenství vlastníků udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi. Nejen ze stanov SVJ, ale přímo ze zákona tak vyplývá, že k prodeji potřebujete souhlas shromáždění a tudíž je nutné svolat shromáždění k zasedání. Zasedání se ze zákona musí konat nejméně jedenkrát do roka. V případě potřeby statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu hlasů, nejméně však dvou z nich. Neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

12
Archiv / Re:Odstoupení od telefonické registrace
« kdy: 28. 01. 2015, 13:03:54 »
Dobrý den,

na stránce epoptavka.cz jsou nyní dostupné obchodní podmínky platné od 20.1.2015, které se mohou lišit od podmínek platných v době, kdy jste prováděla telefonickou registraci. Přesto se však pokusím Váš dotaz zodpovědět dle současných obchodních podmínek. Odstoupit od smlouvy můžete v případě, že poskytovatel služby poruší některou z garancí uvedených v obchodních podmínkách v závislosti na tarifu, který jste si zvolila (konkrétní případy jsou vyjmenovány v bodě 3.2 obchodních podmínek). Obchodní podmínky připouští i odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, avšak nejpozději do 2 dnů od aktivace služby a s povinností uhradit 50% storno poplatek.

13
Archiv / Re:Splacení vkladu společnosti s ručením omezeným
« kdy: 26. 01. 2015, 19:09:22 »
Dobrý den, v případě, že chcete nyní doplatit zbývající část vkladu, je nejlepší volbou poslat peníze na účet, případně vystavením příjmového pokladního dokladu, kdy by peníze byly uhrazeny v hotovosti přímo do poklady. Následně jednatel společnosti sepíše prohlášení, ve kterém uvede, že dne XX byl splacen základní kapitál společnosti YY s.r.o. a uvede, v jaké výši který společník vklad doplatil. Podpis na prohlášení doporučujeme nechat úředně ověřit, ale není to podmínkou. Na rejstříkový soud je rovněž nutné podat návrh na zápis změn v obchodním rejstříku (formulář najdete ke stažení na www.justice.cz), který je třeba podepsat a nechat ověřit. Jako doklad o provedené platbě slouží buď příjmový pokladní doklad (stačí kopie) nebo výpis z účtu, pokud by byl vklad splacen bezhotovostně na účet. Záleží rovněž na přímo na požadavku příslušného soudce, některému stačí příjmový platební doklad, jinému výpis z účtu. V takovém případě budete vyzváni k doplnění.[/font]
 

14
Archiv / Re:Vlastní faktura - pojistná událost
« kdy: 26. 11. 2014, 10:15:40 »
Vážená paní Lipinská,
 ve Vámi uvedeném postupu nespatřujeme žádný problém. Doporučujeme Vám zkontrolovat si Vaši pojistnou smlouvu, zda v ní není uveden požadavek pojišťovny, aby vozidlo bylo v případě nehody opraveno pouze v autorizovaném servise. Pokud Vás však likvidátor ujistil, že s vystavením faktury není problém, neměli byste se ničeho obávat. S výplatou finančních prostředků přímo na podnikatelský účet by taktéž neměl vyvstat žádný problém. Faktura je sice vystavena na Vás, avšak rozhodně nepředpokládáme, že by Váš manžel měl problém se situací, kdy mu peníze přijdou přímo od pojišťovny, nikoliv od Vás. Raději si ještě projděte Vaši pojistnou smlouvu ohledně požadavku opravy v autorizovaném servise. Pokud tento ve smlově není, mělo by být vše v pořádku.

15
Archiv / Re:Vrácení peněz za nedodaný materiál
« kdy: 29. 10. 2014, 17:06:32 »
Dobrý den,   ve Vašem případě se nabízejí dvě hlavní řešení, a sice domáhat se svých práv v trestním řízení nebo v řízení civilním. Odvolání proti usnesení o odložení věci podat nelze, lze však podat stížnost proti tomuto usnesení, a to do tří dnů od oznámení usnesení, což již ve Vašem případě nepůjde. Můžete tak pouze podat znovu trestní oznámení. Je však dost možné, že věc bude opět odložena, protože se nepodaří zjistit totožnost pachatele. Další variantou je řešit věc podáním civilní žaloby na vydání bezdůvodného obohacení na tzv. “bílého koně”. V takovém řízení byste však musel prokázat, že tento “bílý kůň” nejednal v dobré víře, v opačném případě by Vám soud přiznal pouze částku, kterou za vybrání a předání peněz utržil, tj. 3.000,- Kč, na které máte nárok dle § 3001 zákona č. 89/2014, občanského zákoníku. Civilní žalobu můžete podat také na společnost, u které jste si materiál objednal. Pokud však společnost neexistuje, nebude taková žaloba v žádném případě úspěšná, jelikož žalovaná strana nemá způsobilost být účastníkem řízení.
Doporučuji Vám proto vyzvat “bílého koně” k úhradě částky, kterou utržil (příp. na něj v tomto rozsahu podat žalobu), a věc dále řešit v trestním řízení.

Stran: [1] 2 3 ... 9
Platby GoPay

reklama