reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Jan Molín

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 62
31
Staré odborné poradny / Re:Osvč a změna účtu
« kdy: 31. 08. 2017, 10:55:43 »
Dobrý den,

na finanční úřad oznamte změnu skrze Vámi uváděný formulář (http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5111_3.pdf?201504230822).
Při registraci identifikované osoby jste jistě nahlásil své číslo účtu, potom jste povinen do 15 dnů ode dne změny (údajů nahlašovaných při registraci) oznámit jejich změnu. Údaje, jejichž změna se hlásit NEMUSÍ, jsou uvedeny zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznam_udaju_logo.pdf

Jako identifikovaná osoba vykonáváte "ekonomickou činnost" ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. U účtu, na který přijímáte platby z této činnosti, nebo platíte z něj svým dodavatelům, zvolte možnost "ano".

Platby vůči ČSSZ sice mohou být uskutečněny skrze složenku, tak je teoreticky možné, že účet ve vztahu k ČSSZ nepoužíváte, ale v praxi je to naprosto výjimečné. Proto doporučuji oznámit změnu účtu i na ČSSZ, aby platby byly správně párovány, resp. aby případný přeplatek, který můžete mít po podání Přehledu, byl adresován na správný účet. V tomto případě doporučuji zaslat mail přímo zaměstnankyni, která spravuje Vaše údaje (viz vyúčtování za minulé období, kde naleznete buď přímo mail, nebo telefonní číslo).

S pozdravem

Jan Molín32
Dobrý den,

starobní důchod ve výši, v jaké ho pobíráte, je osvobozen od daně z příjmů. Neuvádí se v daňovém přiznání a žádná daň se z tohoto příjmu neplatí.

Domeček, který chcete pronajímat, je, předpokládám, ve společném jmění manželů. Jeden z Vás (dle dohody) musí přiznat (celý) příjem z nájmu v daňovém přiznání. Půjde-li o celoroční příjem ve výši 81 860 Kč, nebude se z něj ve výsledku platit žádná daň z příjmů, neboť:
- k příjmu lze uplatnit skutečné výdaje nebo paušální výdaje (30 % z příjmu),
- poplatník, který bude příjem přiznávat, má nárok na slevu na dani v roční výši 24 840 Kč.

Modelově to tedy bude např. takto:
- roční příjem: 81 860 Kč,
- paušální výdaj 24 480 Kč,
- základ daně 57 360, po zaokrouhlení: 57 300 Kč,
- daň 15 %: 8 595 Kč,
- po odečtení slevy na dani se daň = 0.

Daňové přiznání se podává do 1. dubna 2018, pokud Vám ho bude na základě plné moci zpracovávat daňový poradce, tak do 1. července 2018.

Pojistné se z příjmů z nájmu (příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů) neplatí.

Výdaj na byt, ve kterém bydlíte, nelze odečíst od příjmu z nájmu domku.

Pokud jde o DPH, pokud příjem z nájmu nepřekročí částku 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích, nebude se na Vás daň z přidané hodnoty vztahovat.

Omlouváme za zpoždění s odpovědí (kvůli dovolené), děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Jan Molín33
Dobrý den,

součástí daňového přiznání za rok 2017 u Vás budou:

1) Příjmy ze závislé činnosti, které uvedete do daňového přiznání ve výši dle potvrzení od zaměstnavatele. Do DP uvedete samozřejmě i pojistné hrazené zaměstnavatelem nad rámec hrubých mezd a sražené zálohy na daň z příjmů.

2) Příjmy ze živnosti, ke kterým si můžete uplatnit paušální výdaj (řemeslná živnost = výdaj 80 % z hodnoty příjmů), pro rok 2017 je novelou zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. účinnou od 1. 7. 2017 zrušeno ustanovení § 35ca, které omezovalo uplatnění daňového zvýhodněn na děti v případě, že poplatník uplatňuje paušální výdaje.

3) Peněžitá pomoc v mateřství ani rodičovský příspěvek do DP nepatří, jde o osvobozený příjem.

Daňové zvýhodnění na druhé dítě uplatníte již za měsíc březen.
Pro rok se zvýšila sleva na druhé a třetí dítě, na druhé dítě činí sleva (pro celý rok 2017 zpětně) 19 404 Kč..
Na první dítě tedy uplatníte daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč/rok, na nově narozené dítě uplatníte 10/12 z roční částky 19 404 Kč.

V souvislosti se souběhem OSVČ a závislé činnosti doporučuji, abyste si prověřila, zda správně platíte pojistné z titulu OSVČ ("OSVČ vedlejší") a zda jste souběh oznámila též své zdravotní pojišťovně.

S pozdravem

Jan Molín

34
Staré odborné poradny / Re:Dovoz z EU a DPH
« kdy: 17. 08. 2017, 11:04:56 »
Dobrý den,

pokud jste coby plátci koupili zboží od německého plátce (a nejedná se o zvláštní režim dle § 90 ZDPH), potom jde o pořízení zboží z jiného členského státu. Svému dodavateli jste měli dát na vědomí, že jste plátcem registrovaným v ČR a on by fakturoval dodání zboží do ČR bez DPH. Vaší povinností je přiznat daň pořízeného zboží a zároveň Vaším právem je uplatnit nárok na odpočet této daně na vstupu - takto je pro Vás tato operace daňově neutrální.

K pořízení zboží z jiného členského státu se vztahují zejména následující ustanovení zákona o DPH:

- § 2 odst. 1 písm. c),
- § 11,
- § 16,
- § 25,
- § 40,
- § 41 odst. 8.

Povinnost odvést daň na vstupu máte i v případě, že jste obchodnímu partnerovi neoznámili, že jste českým plátcem a on Vám vyfakturoval cenu včetně německé DPH. Potom budete odvádět DPH v ČR ze základu daně přepočteného na Kč. I v takovém případě jde o "pořízení zboží" ve terminologii ZDPH se všemi příslušnými důsledky.

Příklad: Cena na faktuře od německého plátce je modelově 100 + 19, v ČR odvedete DPH na výstupu 21 % z hodnoty 100, a zároveň v tomtéž daňovém přiznání uplatníte nárok na odpočet této daně (jsou-li splněny všechny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet, například máte doklad, plnění je zcela využito pro podnikání atd.).

Pokud jde o znovuzískání německé DPH, nabízí se dohoda s dodavatelem, zda je možné vystavit opravný doklad a cenu fakturovat ve výši "100", tedy bez německé daně. Ohledně možnosti vrácení daně německým správcem daně je třeba se informovat na příslušném německém úřadě.

S pozdravem

Jan Molín

35
Dobrý den paní Lišková,

ve Vašem případě jde o 2 samostatná plnění:

1) Subdodavatel Vám poskytuje přepravní službu

Předpokládám, že služba se uskutečňuje mezi dvěma českými plátci, místo plnění je v ČR (§ 9 odst 1 zákona od DPH), subdodavatel Vám vystavuje fakturu včetně DPH, Vy máte nárok na odpočet daně na vstupu.

2) Poskytnutí služby příspěvkové organizaci

Osoba povinná k dani poskytuje službu osobě nepovinné k dani se sídlem v ČR. Místo plnění se řídí ustanovení § 9 odst. 2. Vystavujete fakturu s DPH.
Pokud by odběratel měl sídlo v Německu (v dotazu není explicitně uvedeno), ale stále by platilo, že jde o osobu nepovinnou k dani (nepodnikatele), řešení by bylo stejné, místo plnění v tuzemsku a faktura včetně české DPH.

Splnění daňových povinností v Německu se řídí tamními předpisy, odpověď na tuto část dotazu je bohužel nad rámec naší poradny.

S pozdravem

Jan Molín

36
Staré odborné poradny / Re:Založení e-shopu
« kdy: 07. 06. 2017, 11:27:55 »
Dobrý den paní Cimlová,

v následujícím textu jsou komentovány daňové aspekty Vašeho dotazu:

K bodu 2:

Vaše domněnka, že nemůžete dodávat zboží do zahraničí, resp. na Slovensko, abyste se nestala plátcem DPH/identifikovanou osobou, není správná.

Pokud (celkový) objem Vašich obchodů (hodnota dodaného zboží) nepřekročí 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích (viz definice obratu v § 4a zákona o DPH („ZDPH“), viz též § 6 odst. 1 ZDPH) nestáváte  se českým plátcem ani identifikovanou osobou.

Předpokládáme, že zboží budete zasílat zejména občanům - nepodnikatelům.
Dodání zboží slovenským osobám nepovinným k dani (slovenským občanům - nepodnikatelům) se v terminologii zákona o DPH označuje jako "zasílání zboží" (viz § 8 ZDPH).

V souvislosti se "zasíláním zboží" je zde ovšem ještě další limit, který určuje, zda je zaslané zboží předmětem daně v ČR nebo v SR. Pokud hodnota zaslaného zboží na Slovensko nepřesáhne 35 000 EUR, je místem plnění ČR. Je-li limit překročen, je místem plnění Slovensko, budete se tam muset registrovat jako plátce a odvádět tam daň ze zasílaného zboží. Více např. zde: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/dodanie-tovaru-do-zo-zahranici#ZasielkovyPredaj
Limity pro zasílání zboží se v jednotlivých státech liší, viz str. 4 pokynů v daňovému přiznání k DPH: http://www.financnisprava.cz/assets/en/attachments/dt-databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu/5412_15.pdf

V modelovém příkladě, kdy splníte obě podmínky, tedy že není překročen limit pro povinnou registraci v ČR (1 mil. Kč, hodnota zaslaného zboží se zahrnuje do limitu pro povinnou registraci za plátce), ani slovenský limit pro zasílání zboží (35 000 EUR), nevzniká Vám povinnost registrovat se jako plátce v ČR ani v SR.

Pozor ovšem na případné poskytování SLUŽEB osobám POVINNÝM k dani se sídlem v jiném členském státě EU. V tom případě se okamžitě stáváte identifikovanou osobou (viz § 6i ZDPH).

Dodání zboží osobám povinným k dani se sídlem v jiných členských státech EU není zasíláním zboží, ale "dodání zboží do jiného členského státu". V tomto případě žádný limit není. Budete-li zboží dodávat jako neplátce, nepodléhá samozřejmě DPH, ale jeho hodnota se započítá do limitu 1 mil. Kč. V případě, že se stanete plátcem, dodání zboží je nadále předmětem české DPH, ale je od této daně osvobozeno dle § 64 zákona o DPH a daň odvádí odběratel ve své zemi.

K bodu 3:

Dodání zboží na dobírku - pokud Vám bude částka poštou zaslána na bankovní účet, nepodléhá dodání na dobírku EET.
Viz str. 11 dokumentu Ministerstva financí uvedeného zde: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Akce/Brozura_Krok_za_krokem.pdf

S pozdravem

Jan Molín

37
Dobrý den paní Lišková,

níže je uveden komentář k jednotlivým bodům.

1) poslední částka odpisu  - v měsíci předešlém nehodě? – doklad dle odpisového plánu 551/082

Ano, pokud v měsíci nehody došlo k vyřazení, majetek už nelze používat k dosahování příjmů, tedy za předchozí měsíc se účtuje poslední účetní odpis.
Bez ohledu na to je možno uplatnit polovinu ročního DAŇOVÉHO odpisu ve smyslu § 26 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů (dále jen ZDPř).
Je ovšem otázka, zda je nutné vyřazovat v měsíci nehody, pokud bude auto (později) prodáno.


2) doúčtování ZC (daňově x nedaňově??) – v měsíci nehody – doklad od policie o nehodě??? 549 (nebo 541?)/082

Je třeba se rozhodnout, zda:
-  budete auto vyřazovat v důsledku nehody (pak vám ovšem zůstává vrak, který byste měli přeúčtovat a evidovat též jako nějakou majetkovou položku, drobný majetek?, nemáme informaci o hodnotě vraku) nebo ho
- budete vyřazovat v důsledku prodeje.

V případě vyřazení v důsledku nehody máte na jedné straně náhradu škody od pojišťovny a na straně nákladů (daňových) daňovou zůstatkovou cenu. Ta je uznatelným nákladem pouze do výše náhrady od pojišťovny.

Varianta, že jde o škodu způsobenou neznámým pachatelem, zřejmě nepřichází v úvahu (viz § 24 odst. 2 písm. l) ZDPř).

Pokud budete auto prodávat, je nákladem celá daňová zůstatková cena.

Bez znalosti podrobností není možné uzavřít, jaké postupy jsou možné, resp. co je pro vás výhodnější.


3) vyřazení v PC – v měsíci nehody nebo až po potvrzení od pojišťovny? – likvidační protokol? 082/022

Viz výše, podle toho, zda vyřazujete v důsledku škody nebo v souvislosti s prodejem. Pokud budete na případ nahlížet jako na vyřazení v důsledku škody, v měsíci nehody přeúčtujete účetní ZC 549/082. Pak vyřadíte auto z majetku 082/022. Na účtu 549 tedy máte škodu, která je daňově uznatelná jen do výše náhrady od pojišťovny. Musíte ovšem dále zohlednit rozdíl mezi účetní ZC (kterou máte na čtu 549) a daňovou ZC, která je daňovým nákladem. Nevíme, zda se u vás tato data liší.


4) Přiznání škody pojišťovnou – v měsíci doručení od poj. – doklad od poj. 378/648

Ano. Znáte-li rozhodnutí pojišťovny, účtujete pohledávku za pojišťovnou.


5) Úhrada škody pojišťovnou – v měsíci úhrady – BV 221/378

Ano.


6) prodej vraku – v měsíci uskutečnění prodeje – FV 311/641?

Ano. Účtujete do měsíce, ve kterém se změnilo vlastnictví.


S pozdravem

Jan Molín

38
Dobrý den paní Fejfarová,

pokud prodej bytu není osvobozen od daně z příjmů, daňové přiznání za rok 2017 podáváte do pondělí 2. dubna 2018. V případě, že zplnomocníte k podání a zpracování DP daňového poradce, lhůta je prodloužena až do 2. 7. 2018. S posunem lhůty pro podání DP se posouvá i lhůta pro platbu daně.

Pokud prodávaný byt nebyl součástí společného jmění manželů, ale každý jste vlastnil polovinu, budete podávat daňové přiznání oba, každý zdaníte polovinu příjmu z prodeje a uplatníte si polovinu z vynaložených uznatelných výdajů (k těm viz níže).

Ještě si dovolím zmínit jednu z variant osvobození příjmu, kterou jste zřejmě neuvažovali. Pokud byste v bytě bydleli, byť po dobu kratší než 2 roky (viz ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, dále jen "ZDPř") a prostředky získané prodejem byste použili k "uspokojení bytové potřeby", tedy ke koupi domu, bytu atp. pro bydlení, potom i v tomto případě lze uvažovat o osvobození příjmu.

Vycházíme zde ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) ZDPř (viz poslední věta odkazovaného ustanovení). Podmínkou je, že:
- příjem bude použit na koupi jiného bydlení do konce roku následujícího po jeho obdržení, tedy ve Vašem případě do konce roku 2018,
- přijetí příjmu bude do konce roku, ve kterém byl obdržen, oznámeno finančnímu úřadu, tedy do 31.12.2017.

Pokud jde o "bydliště" ve smyslu zákona o daních z příjmů, rozhodně se nejedná o místo zapsané v občanském průkazu (trvalý pobyt), ale jde o faktické bydliště, které je jako takové užíváno. (Přesnou definici "bydliště" naleznete v § 2 odst. 4 ZDPř.) Fyzická osoba může užívat k "uspokojení bytové potřeby" i více nemovitých věcí současně (např. při více zaměstnáních v různých městech, při kombinaci rodina a práce v různých městech atp.).

Jestliže tedy pro Vás nepřichází v úvahu ani tato varianta osvobození (dle § 4,1,u) ZDPř), je zde otázka základu daně (a též povinnost podat daňové přiznání).

Daný příjem patří mezi tzv. ostatní příjmy dle § 10 ZDPř. Základem daně je v případě zděděného majetku primárně rozdíl mezi prodejní cenou a cenou určenou pro účely dědického řízení (zřejmě existuje znalecký posudek). Výdajem budou i částky, které jste vynaložili na opravy a rekonstrukce bytu, k hodnotě vlastní práce se ovšem nepřihlíží. Výdajem je i odměna realitní kanceláři, resp. další výdaje související s uskutečněním prodeje, na které máte doklady.

S pozdravem

Jan Molín

39
Dobrý den,

nejprve tedy z "českého" pohledu:

- zboží z Rakouska nedovážíte, ale "pořizujete", jedná se o "pořízení zboží z jiného členského státu". Taková operace je předmětem daně z přidané hodnoty (viz § 16 a § 11 zákona o DPH, dále jen "ZDPH"),
- je zde ovšem výjimka uvedená v § 2a odst. 2 písm. a), která říká, že předmětem daně není pořízení zboží z jiného státu EU, "pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ANI BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍM kalendářním roce 326 000 Kč". Měli byste si tedy v prvé řadě zkontrolovat, zda Vámi pořizované zboží je skutečně mimo předmět daně, tj zda hodnota nebyla překročena,
- dojde-li k překročení limitu, stáváte se okamžitě identifikovanou osobou ve smyslu § 6g ZDPH, což znamená zejména to, že se musíte do 15 dnů zaregistrovat (§ 97) a hlavně platit českému FÚ DPH z hodnoty pořizovaného zboží,
- identifikovaná osob ovšem nemá nárok na odpočet daně na vstupu, je tedy rozumnější (ještě před povinnou registrací coby identifikovaná osoba) se raději nechat dobrovolně zaregistrovat jako plátce DPH (§ 6f), což Vám umožní, aby transakce pro Vás byla z hlediska DPH neutrální (ideálně v tomtéž daňovém přiznání uvádíte daň z pořízeného zboží jak na výstupu, tak i na vstupu, takže saldo je 0).

Z hlediska plátce registrovaného v Rakousku je to takto:

- pokud dodává zboží do jiného členského státu osobě, pro kterou pořízení zboží NENÍ PŘEDMĚTEM daně = neregistrované osobě, potom je místo plnění v Rakousku a tam musí být odvedena DPH, proto Vám dosud fakturuje s Mws,
- pokud dodává zboží do jiného členského státu osobě, pro kterou je  pořízené zboží předmětem daně, tj. např. v ČR zaregistrované identifikované osobě či českému plátci, potom je místo plnění v zemi odběratele, rakouský plátce vystavuje fakturu bez Mws a daň odvádí odběratel, jak je popsáno výše,
- dokud rakouskému dodavateli neposkytnete "české DIČ" - ovšem vázané na registraci k DPH, tedy nezaregistrujete-li se alespoň coby identifikovaná osoba, musí Vám fakturovat s rakouskou DPH.

S pozdravem

Jan Molín

40
Dobrý den,

pokud jste měl v bytě bydliště (nemusí jít o trvalý pobyt zapsaný v občanském průkazu) alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem, příjem z prodeje bytu bude osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Toto ustanovení nepodmiňuje osvobození vlastnictvím nemovité věci. (Předpokládám, že byt není/nebyl zahrnut do obchodního majetku = nebyl součástí majetku užívaného k podnikání.)

S pozdravem

Jan Molín

41
Dobrý den,

přijetí daru od otce bude osvobozeným příjmem dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů (dále jen "ZDPř).

Je však třeba vzít v úvahu i ustanovení § 38v ZDPř, dle kterého je fyzická osoba povinna zaslat finančnímu úřadu oznámení o osvobozeném příjmu, překračuje-li jeho hodnota 5 mil. Kč.
Více informací k této povinnosti naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/oznameni-o-osvobozenych-prijmech

V případě prodeje nemovitosti bude výdajem cena určená znalcem KE DNI NABYTÍ. Měl byste mít tedy znalecký posudek platný ke dni převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Vycházíme zde z § 10 odst. 5 ZDPř.
Seznam znalců je např. zde: http://www.evidenceznalcu.cz/obor-stavebnictvi-odvetvi-stavby-obytne

S pozdravem

Jan Molín

42
Dobrý den,

pokud kupujete OA z EU, nejedná se o dovoz, ale o "pořízení zboží z jiného členského státu", případně o pořízení v rámci zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím.

1) Zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH

V tomto případě transakce nijak neovlivní statut pořizovatele. Zde nevzniká pořizovateli povinnost odvádět DPH, kdyby byl plátce, rovněž by neměl nárok na odpočet DPH. Hodnota plnění se nezapočítává do obratu. Nevzniká povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba.

2) Standardní pořízení zboží

Pokud nejde o zvláštní režim dle § 90 ZDPH, jste povinni sledovat hodnotu pořízeného zboží. Překročí-li hodnota 326 000 Kč (sčítáme hodnoty pořizovaného zboží v daném a předchozím roce, tedy v tomto okamžiku za rok 2016 a část roku 2017), jste povinni z pořizovaných plnění odvádět DPH na výstupu = stáváte se identifikovanou osobou (která ovšem nemá nárok na odpočet daně na vstupu). Pokud taková situace má nastat, je lépe se zaregistrovat jako plátce, tj. k povinnosti daň odvádět budete mít i právo nárokovat daň na vstupu, takže pořízení zboží z EU je  (v ideálním případě, kdy máte doklady...) daňově neutrální operací. Ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která se k Vaší situaci mohou vztahovat:

- § 2a odst. 2 písm. a): hranice 326 000, po jejímž překročení je pořízení zboží předmětem DPH v ČR
- § 6g: vznik identifikované osoby, jestliže hranice byla překročena,
- § 97: 15denní lhůta pro registrační přihlášku coby identifikovaná osoba,
- § 6f: ustanovení umožňující dobrovolnou registraci plátce.

S pozdravem

Jan Molín

43
Staré odborné poradny / Re:E-shop - dropshipping
« kdy: 21. 04. 2017, 13:37:59 »
Dobrý den paní Kučerová,

při zahájení podnikání je dobré ujasnit si podmínky právní, daňové a vše ohledně pojistného dopředu, proto doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem, který zohlední všechny okolnosti Vašeho podnikání. Naše odpovědi vycházejí jen z omezených informací vyplývajících z Vašich dotazů.

1. Jaké konkrétní náležitosti bude třeba zařídit, abych mohla eshop provozovat při zaměstnání (jaké živnostenské oprávnění, na jakých úřadech budu muset tuto skutečnost oznámit... atd.)?

Pokud dosud nemáte žádnou živnost, na živnostenském úřadu požádáte o vydání živnostenského oprávnění na Vaši činnost. Nákup a prodej zboží je volná živnost, nebudete tedy muset dokládat vzdělání atp. Rovněž na živnostenském úřadu je možné vyplnit oznámení o zahájení podnikání (Jednotný registrační formulář), kterým bude splněna oznamovací povinnost na všechny úřady: tedy živnostenský úřad, finanční úřad, zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení. Doporučujeme tedy v prvé řadě zajít na Váš příslušný živnostenský úřad a postupovat podle jejich pokynů.
Souběh se zaměstnáním nehraje při vydání živnostenského oprávnění žádnou roli. Je ovšem zásadní při plnění povinností vůči pojišťovně a SSZ.

Jednotný registrační formulář je např. zde: file:///C:/Users/dell/Downloads/mpo-jednotny-registracni-formular-fo.pdf

2. Jaké daně a jak často budu muset odvádět? Budu si muset vést daňovou evidenci?

Pokud budete uplatňovat skutečné výdaje (nikoliv paušální, tedy procentem z příjmů), budete vést daňovou evidenci ve smyslu 7b zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Daň z příjmů budete platit do 1. dubna následujícího roku, to je též lhůta pro podání daňového přiznání. Zplnomocníte-li ke zpracování a podání DP daňového poradce, lhůta se prodlužuje o 3 měsíce na začátek července. Otázku DPH není možno takto na dálku řešit, ale zřejmě bude pro Vás výhodnější stát se plátcem DPH, jinak budete z dovozů platit clo a DPH, ovšem nebudete mít nárok na odpočet DPH na vstupu.
Budete-li používat pro podnikání automobil, přichází v úvahu ještě daň silniční, která se platí v zálohách během roku, doplatek za prosinec a daňové přiznání se podává k 31. lednu následujícího roku.

Další důležitou povinností jsou platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Přehled pro správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu, kde vyčíslujete příjmy, výdaje, zálohy a pojistné za minulý rok, se podává do měsíce následujícího po podání daňového přiznání. V případě souběhu se zaměstnáním můžete mít statut tzv. "OSVČ vedlejší".

3. Je nutné odvádět nějakou daň navíc kvůli tomu, že reklama bude přes firmu, která nemá provozovnu v tuzemsku?

Bude-li Vám fakturována ze zahraničí reklamní služba, stáváte se přijetím služby identifikovanou osobou ve smyslu § 6h zákona o DPH. Do 15 dnů musíte podat přihlášku k registraci na FÚ. Z takových služeb budete platit DPH. Identifikovanou osobou se samozřejmě nestanete, pokud už budete zaregistrovaná jako plátce. Na rozdíl od plátce, ident. osoba daň pouze odvádí, ale nemá nárok na odpočet.

4. Co vše je povinností na eshopu uvést (myšleno obchodní podmínky, kontakt atd.)?

Tento dotaz je nad rámec daňové poradny.

5. Jak vysoká musí být na čínském eshopu cena za zboží dohromady s poštovným, abych musela platit clo?

Obecně lze říci, že celní procedurou musí projít veškeré zboží dovážené v rámci podnikání. Faktem ovšem je, že celní úřady nejsou schopny kontrolovat všechny poštou odbavené zásilky. Uvalení a výši cla není možné bez bližších informací o zboží posoudit.

Další užiteční informace k celnímu řízení v případě poštovních zásilek lze nalézt na stránkách České pošty: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/celni-rizeni/faq-caste-otazky-k-celnimu-rizeni

6. Pokud budu přijímat platby pouze na bankovní účet, EET nemusím řešit, je to tak?

Pokud budou platby probíhat výhradně bezhotovostním převodem, případně přepravce bude posílat peníze z dobírky na účet – nemusíte se EET zabývat.

7. Pokud jako podnikatel-živnostník ručím za závazky své podnikatelské činnosti celým svým majetkem a podnikání provádím u svých rodičů, nemohou rodiče ztratit dům nad hlavou, pokud nejsem jeho majitelem?

Pokud dům není Váš majetek, nemůžete jím ručit.


S pozdravem

Jan Molín

44
Dobrý den,

do obratu pro povinnou registraci plátce DPH (§ 4a odst. 2 ZDPH) se nezahrnují úplaty z prodeje dlouhodobého majetku. Definici dlouhodobého majetku pro účely ZDPH nalezneme v § 4 odst. 3 písm. d) ZDPH. Vámi popsaný příjem se tedy do obratu pro účely DPH nezahrnuje.

S pozdravem

Jan Molín

45
Dobrý den,

přestože jste zaměstnanec a bylo Vám zřejmě paní účetní provedeno roční zúčtování, můžete si podat daňové přiznání. Budete k tomu potřebovat potvrzení zaměstnavatele o ročních příjmech, kde bude též vyznačeno, jestli Vám bylo roční zúčtování provedeno, a s jakým výsledkem (zřejmě Vám byla již nějaká daň vrácena). Dále přiložíte potvrzení o úrocích (obě), případně další potvrzení (dary atd.). Napište též krátkou zprávu pro správce daně, s vysvětlením důvodu podání daňového přiznání. Pokud nemáte zřízenu datovou schránku, budete podávat přiznání poštou (doporučeně) na adresu Vám příslušného finančního úřadu (dle bydliště) nebo ho donesete přímo na podatelnu FÚ.

Přiznání označte jako řádné, nikoliv jako dodatečné.

Jestliže jste měl pouze příjmy ze závislé činnosti, můžete vyplnit zjednodušený formulář, viz zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/dpf/zc1/dpf_oddil3.faces

S pozdravem

Jan Molín

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 62
Platby GoPay

reklama