reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Dagmar Kučerová

Stran: [1] 2 3 ... 104
1
Dobrý den,

odpovědi postupně v textu.

Citace
1.   Mohu u jednoho ze zaměstnavatelů, kde budu pravděpodobně pracovat od ledna do března na DPP po přerušení podnikatelské činnosti (OSVČ) využít slevu na dani na osobu (tedy podepsat „růžový papír“)? Jak by to bylo s uplatněním slevy na dani na osobu, pokud bych činnost nepřerušil?

Prohlášení k dani můžete učinit (podepsat) u jednoho ze dvou zaměstnavatelů. Učiněním prohlášení si uplatníte slevu na dani na poplatníka a případné další slevy. Odměna z druhé dohody o provedení práce bude zdaněna srážkovou daní. Tuto daň můžete považovat za konečnou, případně si příjmy po skončení zdaňovacího období zahrnout do daňového přiznání a započítat na celkovou daňovou povinnost. Učinit prohlášení k dani je možné i v případě, kdy podnikatelskou činnost nepřerušíte. Jedná se o měsíční zálohu na daň. Na konci roku si vyžádáte potvrzení o zdanitelných příjmech u svého zaměstnavatele (zaměstnavatelů) a tyto příjmy zahrnete do daňového přiznání spolu s příjmy z podnikatelské činnosti. Slevy jsou v jednotlivých měsících uplatněny pouze zálohově (nemusí být využity v plné výši), v daňovém přiznání se uplatní případný nevyužitý nárok na roční slevy na dani.

Citace
2.   Jak to bude s placením sociálního a zdravotního pojištění (ev. záloh) v případě práce na dohodu, která bude jediným zaměstnáním v prvních třech měsících roku?

V případě dohody o provedení práce do 10 000 Kč se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanec bez příjmů sociální pojištění platit nemusí, avšak tato doba nebude započítána jako odpracovaná pro nárok na důchod. Zdravotní pojištění naopak platit musí. Pokud se nejedná o kategorii pojištěnců, za které platí pojistné stát, je třeba  se u příslušné zdravotní pojišťovny přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit si zdravotní pojištění (od roku 2018 se jedná o částku 1647 Kč měsíčně).

Citace
3.   Budu moci přerušit platbu záloh na sociální a zdravotní pojištění, které jako OSVČ platím?

Pokud podnikatelskou činnost přerušíte, zálohy za měsíce leden až březen platit nebudete (pohlídejte si splatnost záloh, tj. na který měsíc zasíláte konkrétní zálohu). Musíte ale přerušení oznámit příslušným úřadům. Do osmi dnů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, finančnímu úřadu do 15 dnů. Je možné tak učinit i prostřednictvím jednotného registračního formuláře, který vyplníte na živnostenském úřadě. Zde se ale doporučuje telefonicky prověřit, zda tuto skutečnost úřady zaregistrovaly. Oznámení nelze učinit zpětně.

Citace
4.   Jak to bude následně s placením sociálního a zdravotního pojištění, pokud a se mi od dubna podaří najít odpovídající zaměstnání (tedy hlavní činnost) a zároveň obnovím podnikatelskou činnost, ale jako činnost vedlejší? Budu muset obnovit platbu záloh a v jaké výši?

Podnikání obnovíte a přihlásíte se na úřadech jako OSVČ vedlejší z důvodu zaměstnání. Pokud bude ze zaměstnání odvedeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzda), zálohy na zdravotní pojištění platit nemusíte. Doplatíte po skončení zdaňovacího období dle skutečného vyměřovacího základu z podnikatelské činnosti. V případě sociálního pojištění je to komplikovanější. Po obnovení činnosti je výše záloh a povinnost jejich placení stanovena podle Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, avšak ve vašem případě a s ohledem na charakter činnosti vedlejší.

Citace
5.   Do příjmů (tedy na účet) mi v prvních měsících roku mohou přijít ještě peníze za práci odevzdanou ke konci roku 2017. V té době však budu mít činnost přerušenu. Jak se toto odrazí v daňovém přiznání za rok 2018? Zahrne se to do příjmů v roce 2018 nebo tyto příjmy budu muset dodanit opravným daňovým přiznáním za rok 2017 nebo budu moci tyto příjmy zahrnout souhrnně do přiznání za rok 2018, i když tam bylo tříměsíční přerušení činnosti.

Pokud poplatník přeruší v průběhu zdaňovacího období podnikatelskou činnost, a tuto činnost nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém činnost přerušena, má povinnost upravit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, a to za zdaňovací období (nebo část zdaňovacího období), které předchází dni přerušení podnikatelské činnosti.

Hodláte přerušit podnikatelskou činnost až na konci zdaňovacího období. Budete tedy "dodaňovat" k 31. 12.  2017. Zjednodušeně řečeno, budete postupovat jako v případě ukončení podnikání. Záleží, zda vedete daňovou evidenci nebo uplatňujete paušální výdaje.

Případné úhrady pohledávek z roku 2017 již daňové přiznání v roce 2018 neovlivní. Budou dodaněny v daňovém přiznání za rok 2017.

S přáním příjemného dne  Dagmar Kučerová  :)

2
Dobrý den,

v případě, že se jedná o pracovní poměr a pracovní cestu, případně cestu mimo pravidelné pracoviště, pak zaměstnanci přísluší cestovní náhrady v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanec má nárok na veškeré výdaje, které uplatňuje k proplacení na základě předložených dokladů. Ve vašem případě na stravné (případně krácené stravné, pokud bylo na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře) a pokud zaměstnavatel souhlasil s použitím vozidla zaměstnance pro účely pracovní cesty, pak i základní náhradu a náhradu za spotřebované pohonné hmoty dle zákoníku práce.

Samozřejmě je možné cestovní náhrady paušalizovat, ale jedná se o průměrné náklady (doložené výpočtem), ne náklady v nižší výši. V souladu s ustanovením § 346c zákoníku práce nemůže zaměstnanec zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.

Není tedy možné, aby se zaměstnanec zřekl nároku na cestovní náhrady. Nemůže se dobrovolně vzdát cestovních náhrad ani jejich části. Nemůže tak platně učinit ústně ani písemně před pracovní cestou ani po ní.  Stravné je nárokové a zaměstnavatel ho musí při splnění podmínek zaměstnanci přiznat. V opačném případě je takové jednání posuzováno jako nezákonné krácení zákonného nároku (práva) zaměstnance a současně porušení zákoníku práce. To se samozřejmě týká nejen  stravného, ale všech druhů cestovních náhrad. Pokud zaměstnavatel nárok nepřizná, může podat zaměstnanec podnět na inspektorát práce.

S přáním příjemného dne   Dagmar Kučerová

3
Staré odborné poradny / Re:Evidence náhradního plnění
« kdy: 01. 11. 2017, 16:47:05 »
Dobrý den,

odběratelé se prozatím ani nemohou do elektronické evidence náhradního plnění zaregistrovat. Je určena pouze pro dodavatele, kteří tam zadávají údaje o realizovaných zakázkách. Zakázky realizované po 1. 10. 2017 budou odběratelem potvrzovány - uložením zakázky dodavatelem, bude automaticky vygenerován mail s URL odkazem na příslušnou stránku, kterou odběratel zkontroluje a odsouhlasí.  Zakázky za rok 2017 uskutečněné do 30. 9. 2017 bude dodavatel rovněž zadávat do evidence, avšak odběratelem nebudou potvrzovány.

Jelikož také odběratelé chtějí mít pro kontrolu přístup do systému elektronické evidence, připravuje se i tato varianta. V horizontu do konce roku 2017. Bude to možnost, nikoli povinnost.

Od roku 2017 bude možné v rámci náhradního plnění uplatnit jen plnění zadané do elektronické evidence. Více v článku: Elektronická evidence náhradního plnění spuštěna

Hezký den   Dagmar Kučerová

4
Dobrý den,

zaměstnanec si může se zaměstnavatelem sjednat kratší pracovní dobu. Byla-li sjednána kratší pracovní doba, přísluší zaměstnanci podle § 80 zákoníku práce mzda nebo plat, které odpovídají této kratší pracovní době. Stejné pravidlo samozřejmě platit i pro případ poskytování náhrady mzdy za čerpanou dovolenou či proplacenou dovolenou k datu skončení pracovního poměru (§ 222 zákoníku práce). 

Pokud zaměstnanec pracuje po všechny obvyklé pracovní dny, avšak v kratších směnách, má stejný počet pracovních dnů dovolené jako ostatní zaměstnanci pracující na plnou pracovní dobu. Rozdíl je ve výši náhrady mzdy za den dovolené, který u zaměstnance s kratší pracovní dobou představuje méně pracovních hodin. Může se to zdát nespravedlivé, avšak náhrada za dovolenou, na kterou vzniklo právo před snížením úvazku, bude odpovídat kratší pracovní době, jelikož tuto kratší pracovní dobu nahrazuje. V opačné situaci by to bylo pro zaměstnance naopak výhodnější. Zvýšenému úvazku bude odpovídat i náhrada mzdy za dovolenou, tj. opačný důsledek.

S přáním příjemného dne    Dagmar Kučerová

5
Staré odborné poradny / Re:Nemocenská při neplaceném volnu
« kdy: 08. 09. 2017, 15:31:35 »
Dobrý den,

zaměstnanec čerpal v měsících červenec a srpen neplacené volno. Od 9. 8. je v pracovní neschopnosti. Pokud se nejedná o zaměstnání malého rozsahu (sjednaná mzda není nižší než 2500 korun), pak mu účast ne nemocenském pojištění vznikla. Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy i na nemocenské. Ovšem mimo dobu čerpání neplaceného volna.

Náhrada mzdy - obecně

Vychází se z průměru pro pracovněprávní účely. Ovšem v předchozím kalendářním čtvrtletí není odpracováno alespoň 21 dnů, využije se tedy výdělek pravděpodobný dle § 355 zákoníku práce. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Nemocenské - obecně

Pro účely nemocenského od 15 dne nemoci se používá vyměřovací základ. Rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla pojistná událost. Jestliže neuplynulo 12 kalendářních měsíců, například při nástupu do zaměstnání, je rozhodným obdobím doba od počátku pojištění do konce kalendářního měsíce, který předchází vzniku pojistné události. Pokud by ale zaměstnanec onemocněl v měsíci vzniku pojištění, je rozhodným obdobím doba od vzniku pojištění do konce měsíce nebo pokud tato doba netrvala do konce měsíce, pak do konce pracovního poměru. Podrobněji ustanovení §18 zákona o nemocenském pojištění.

Podle České správy sociálního zabezpečení, která na zodpovězení dotazu spolupracovala, se nemocenské nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, jenž následuje po dni nástupu na takové volno. Pokud by si tedy dohodli neplacené volno již při podpisu smlouvy, tj. 30. 6. 2017, pak bez nejmenších pochyb nevzniká účast na nemocenském pojištění a na dávku vůbec není nárok. Neplacené volno má podle dotazu skončit dnem 31. 8. 2017, po tomto datu již zákon o nemocenském pojištění nároku na výplatu dávky nebrání.

S přáním příjemného dne   Dagmar Kučerová

6
Dobrý den,

v této situaci bylo vhodnější osobní doručení zrušení pracovního poměru ve zkušební době v pondělí 28.8.2017. V ustanovení § 334 odst. 3 zákoníku práce se píše, že nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. V té době zřejmě zaměstnankyně v dočasné pracovní neschopnosti nebyla.

Doručovali jste však poštou (odesláno 28. 8.) a je zřejmé, že zrušení pracovního poměru bylo doručeno později, tedy v době, kdy již byla zaměstnankyně dle rozhodnutí lékaře v dočasné pracovní neschopnosti. Přestože je v článku, na který odkazujete zmiňován judikát, na základě kterého soud rozhodl ve prospěch zaměstnavatele, zde bych radila opatrnost. Zaměstnankyně v pondělí vůbec nepracovala a bude těžké zpětně prokázat, že již nemocná nebyla.

Podle mého názoru je zrušení pracovního poměru ve zkušební době neplatné. V této situaci bych z opatrnosti vyčkala do patnáctého dne nemoci, kdy již můžete přistoupit ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Ideálně osobním doručením. Pokud zaměstnankyně odmítne písemnost převzít, vyhotovíte na místě protokol o odmítnutí převzetí písemnosti (podepíše nezávislý svědek, ideálně dva svědci). Poté bude písemnost v souladu se zákoníkem práce považována za doručenou a pracovní poměr končí. Zaměstnankyně bude nadále zabezpečena nemocenským od ČSSZ.

Příjemný den  přeje   Dagmar Kučerová

7
Dobrý den,

odpovím postupně.

Citace
První zaměstnankyně nastoupila 1.11.16 a nemoc od 25.11.16 vkuse do 31.8.17 kdy k stejnému dni žádá i o okamžité ukončení prac.poměru ( když se tedy posuzuje každý rok samostatně pro nárok na dovolenou ) rok 2016 odpracovala jen 18 směn ( tedy ani 21 dní neodpracovala ) a rok 2017 ani jednu směnu ( tedy nepracovala ani 21 dní natož 60 směn, aby měla nárok na poměrnou část roční dovolené) , domníváme tedy správně že nemá nárok na žádný den dovolené v daných uvedených letech? 

Rok 2016 nebylo alespoň 21 dnů výkonu práce, nárok na řádnou dovolenou nevzniká. Rok 2017 žádný den výkonu práce - opět bez nároku na řádnou dovolenou.

Citace
Druhý zaměstnanec nástup 10.5.17 a nemoc od 17.5.17 do 23.7.17 a pak jíž áčko (nenastoupil ani nedal o sobě vědět )a to platí do 4.9.dokdy je okamžitá výpověd ze strany zaměstnavatele uložena na poště, kterou si dosud do 31.8.16 nepřevzal. Odpracoval tedy jen 5 směn a pak jen nemoc a po uschopnění má jen ačko doteď, domníváme se tedy správně, že ( se ani nemusí přihlédnout  ke krácení 1 až 3 dny za každý den neomluvené absence ) ani mu nevzniká nárok na dovolenou roku 2017?

Ani tomuto zaměstnanci nevzniká za pět dnů výkonu práce nárok na řádnou dovolenou. Krátí se pouze, pokud vznikne nárok na řádnou dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část. Zde není co krátit. Navíc krácení za neomluvenou absenci není povinné. Záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, zda bude za den neomluvené absence krátit o 1 - 3 dny.

S přáním příjemného dne   Dagmar Kučerová8
Dobrý den,

způsob zjišťování průměrného výdělku pro pracovněprávní účely je závazně stanoven zákoníkem práce (§ 351 až 362). Není možné se od tohoto způsobu odchýlit. Průměrný výdělek se určuje z hrubé mzdy nebo platu, zúčtovaného k výplatě zaměstnanci v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Výjimku z rozhodného období tvoří případy, kdy
  •   pracovní poměr vznikl v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí. Rozhodným obdobím je doba od vzniku pracovního poměru do konce tohoto čtvrtletí.
  •   zaměstnanec podle předchozího ustanovení neodpracoval alespoň 21 dnů. Zde se použije výdělek pravděpodobný (§ 355 zákoníku práce).
Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat (ne náhrada mzdy např. za čerpanou řádnou dovolenou). Vychází se z průměrného hodinového výdělku (hrubá mzda za rozhodné období se vydělí odpracovanými hodinami v tomto období).  Pokud je potřeba stanovit měsíční výdělek, pak se průměrný hodinový výdělek přepočítá na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348. Tento koeficient vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.

Pro stanovení průměrného hodinového výdělku se do odpracované doby nezapočítávají cestovní náhrady, náhrady mzdy (řádná dovolená, překážky v práci atd.), odstupné, plnění věrnostní a stabilizační povahy, odměny za pracovní pohotovost a další.

Do odpracované doby se nezapočítávají období, za které dostává zaměstnanec náhradu mzdy při překážkách v práci, nepřítomnosti v práci (dovolená, náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek) atd.   

Z uvedeného je tedy zřejmé, že spec. agentura postupuje v souladu se zákoníkem práce. Pokud takto nepostupovala původní mzdová účetní, vystavila zaměstnavatele možnému postihu při případné kontrole inspektorátem práce.

S přáním hezkého dne  Dagmar Kučerová


9
Staré odborné poradny / Re:Invalidní důchod, OSVČ a DPP
« kdy: 15. 08. 2017, 13:46:39 »
Dobrý den,

odpovím postupně.

1) Musím platit 15% srážkovou daň a pokud ano mám šanci ji dostat zpět, když podám daňové přiznání jako OSVČ?
 

Právě proto, že jste podepsala prohlášení k dani, srážkovou daň platit nebudete. Podpisem prohlášení bude příjem z DPP zdaněn daní zálohovou a vzhledem k uplatněným slevám, bude vaše daňová povinnost zřejmě zcela eliminována.  Srážková daň by byla naopak vždy sražena při nepodepsaném prohlášení k dani. Tato daň je sice konečná, ale zaměstnanec má možnost ji zahrnout do daňového přiznání a požádat o přeplatek. Podpis prohlášení k dani je pro vás momentálně výhodnější. Jak vám správně poradili na osobním oddělení.

2) Bylo by  pro mně výhodnější být u této firmy jako OSVČ?

Tuto variantu bych vzhledem k výši příjmu  nedoporučovala. Z DPP do 10 000 Kč neodvádíte sociální ani zdravotní pojištění. Nevím, o jaký druh činnosti se jedná, ale mohlo by se navíc jednat o zastřený pracovněprávní vztah, takzvaný švarcsystém.

3) Jak to bude s daňovým přiznáním a odpočtem 24000?

Na konci roku požádáte zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, kde bude uvedena výše ročního příjmu z DPP, uplatněné slevy na dani (případně sražená zálohová daň). Tyto údaje uvedete spolu s údaji z podnikatelské činnosti do daňového přiznání. Příjem z DPP samozřejmě v části pro závislou činnost. Uplatníte si příslušné slevy na dani v plné výši, tj. roční slevu na poplatníka 24 840 Kč, rozšířenou slevu na invaliditu, případně další slevy či nezdanitelné části základu daně. Příjem z DPP odvod sociálního a zdravotního pojištění neovlivní, do přehledů o příjmech a výdajích OSVČ se nezapočítává.

S přáním příjemného dne   Dagmar Kučerová

 

10
Staré odborné poradny / Re:Dovolená v roce 2014
« kdy: 21. 07. 2017, 16:42:06 »
Dobrý den,

konkrétní výpočet dovolené nelze stanovit, jelikož nepopisujete, jaký roční nárok dovolené konkrétní zaměstnavatel poskytuje, jaký byl váš harmonogram směn a zda byly všechny směny v roce 2014 odpracovány. Nicméně je možné poskytnout obecný návod na kontrolu stanovení nároku dovolené.

Jedná se o dovolenou za období od 3. 11. do 31. 12. 2014. Rozhodně nemohl vzniknout nárok na dovolenou za kalendářní rok ani jeho poměrnou část. Nemohlo být v období odpracováno alespoň 60 směn. Jedná se tedy o nárok za odpracované dny. Pak náleží jedna dvanáctina z celkového ročního nároku dovolené za každých 21 odpracovaných dnů. Do odpracovaných dnů se počítají odpracované směny, případná čerpaná dovolená, takzvané placené svátky (svátky, kdy měl zaměstnanec podle harmonogramu směn pracovat), překážky v práci (dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. např. svatba, lékařské vyšetření) a další.

Je tedy zřejmé, že pokud byla na svátky plánována směna a tato směna z důvodu svátku odpadla, měly být započítány. Pokud tomu tak nebylo, svátek se nepočítá. Původně vypočtený nárok 3,5 dne odpovídá nároku ve výši dvou dvanáctin poskytované řádné dovolené v zákonné výši, tj. 20 dnů ročně.   

S přáním hezkého dne   Dagmar Kučerová

11
Staré odborné poradny / Re:Dohoda o provedení práce
« kdy: 10. 07. 2017, 13:21:55 »
Dobrý den,

vámi zmiňovaný formulář dohody jsem nepřipravovala, byl zpracován na zakázku právní kanceláří pro pořádající agenturu. Je pravdou, že jsem měla možnost ho vidět a pokud si dobře vzpomínám, skládal se ze dvou částí. Dohoda + příloha (výkaz práce). Jedná se pouze o vzor formuláře, který je nutné podle konkrétní situace upravit. Sama popisujete, že v dohodě je mimo jiné uvedeno: Odměna je splatná po ukončení práce, nebo po ukončení měsíce, dle odpracovaných hodin...  Zde je samozřejmě nezbytné vybrat konkrétní variantu, nemohou platit všechny. Podmínky musí být vymezeny dostatečně určitě, aby následně nevznikaly pochybnosti o obsahu konkrétního právního jednání.  Tak aby to odpovídalo ustanovení § 138 zákoníku práce, kde sepíše, že výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti.

V případě splatnosti odměny jsem požádala o vyjádření Státní úřad inspekce práce. Ten odkazuje rovněž na ustanovení § 144 zákoníku práce: Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a výplatě jinak, platí pro splatnost a výplatu odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu obdobně § 141, 142 a 143. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce. Obecně lze k termínu výplaty a splatnosti uvést, že právní skutečnosti, respektive právní události, na základě nichž vznikají, mění se nebo zanikají práva nebo povinnosti, lze stanovit v praxi různými způsoby, např. určením konkrétního data (např. 10.5.2017), nebo rovněž jiným způsobem, z něhož je dostatečně zřejmé, kdy k dané skutečnosti dochází (např. vždy k desátému dni v měsíci, ke dni splnění konkrétního úkolu apod.). V praxi je tak nutné formulaci konkrétního smluvního ujednání přizpůsobit konkrétnímu případu, konkrétním právním skutečnostem a případně konkrétním požadavkům stanoveným právní úpravou.

Podle názoru Státního úřadu inspekce práce ve vztahu ke splatnosti a termínu výplaty, lze z výše uvedeného dovodit, že i v případech, kdy se obdobně využijí ustanovení § 141, 142 a 143 zákoníku práce, je na místě toto v textu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr reflektovat. Proto bych v dohodě specifikovala konkrétní variantu, např. odměna je splatná měsíčně dle odpracovaných hodin ve  výplatním termínu ...... na zaměstnancem uvedené číslo účtu (případně dle zaměstnancem zvolené varianty účet/hotovost dle přílohy). Příloha by měla sloužit především jako zjednodušený výkaz práce. Zde se uvede počet skutečně odpracovaných hodin za měsíc. Zaměstnavateli ji zároveň využije jako kontrolu, aby nepřipustil překročení maximálně možného rozsahu práce v rámci dohod.

V průběhu měsíce srpna připravím pro server Podnikatel.cz na téma podmínek poskytování odměny v rámci dohod o provedení práce podrobnější článek.

S přáním krásného dne   Dagmar Kučerová

 
 

12
Dobrý den,

postupujete v souladu s ustanovením § 210 zákoníku práce. Jak správně popisujete, doba strávená na pracovní cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která nespadá do pracovní doby zaměstnance, není považovaná za výkon práce. Což je pro pravidelně cestující zaměstnance velmi nevýhodné. Touto situací se zabýval Soudní dvůr Evropské Unie (případ „Tyco“ – sp. zn. C-266/14), který rozhodl, že i tato doba je výkonem práce. Více v článku: Cestující zaměstnanci a výkon práce na cestě k zákazníkovi

Přestože citovaný soudní výklad prozatím není součástí našeho právního řádu, rozhodla se řada zaměstnavatelů soudní rozhodnutí pro pravidelně cestující zaměstnance zohlednit. Pokud budete tuto dobu považovat v souladu s interní směrnicí za výkon práce, jedná se často o přesčas a můžete mít tudíž problém s dodržením zákonných limitů přesčasové práce. Část zaměstnavatelů proto postupuje jiným způsobem. Osobní čas zaměstnance kompenzují formou odměny. Za hodinu strávenou na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů, která nespadá do pracovní doby zaměstnance, náleží odměna ve výši ... Kč (nemusí být dodržena minimální hodinová mzda). Bude-li vše řádně ošetřeno interním předpisem či kolektivní smlouvou, jedná se o daňově uznatelný náklad.

S přáním příjemného dne   Dagmar Kučerová   

13
Dobrý den,

pro plnění z konkurenční doložky se použije průměr pro pracovněprávní účely, tj. průměrný výdělek naposled používaný za trvání pracovního poměru (není-li v konkurenční doložce ujednáno něco jiného). Plnění je zdanitelným příjmem - zdaní se jako příjem ze závislé činnosti v souladu s ustanovením § 6 zákona o daních z příjmů. Samozřejmě se jedná o 15% zálohovou daň. 

Z pohledu odvodů pojistného je situace následující: Sociální pojištění se z plnění konkurenční doložky odvádí, přesto není příjemce plnění nemocensky pojištěn. Pracovní poměr skončil, již nebude evidován u ČSSZ (zaměstnavatel v okamžiku skončení pracovního poměru z nemocenského pojištění odhlásí a již dále nepřihlašuje). Obdobně je tomu v případě zdravotního pojištění. V souladu se zákonem je z vyplácené odměny po skončení zaměstnání odváděno zdravotní pojistné.  Po tuto dobu ale není bývalý zaměstnanec považován (evidenčně) za zaměstnance. A bohužel z tohoto titulu nemá sám za sebe vyřešen odvod zdravotního pojištění. Vysvětleno v mém článku z roku 2015: Plnění z konkurenční doložky může být pro příjemce velký problém

S přáním příjemného dne  Dagmar Kučerová

14
Dobrý den,

pokud se nejedná o osobu, za kterou platí pojistné stát nebo nemá odvod alespoň z minimálního vyměřovacího základu vyřešen u jiného plátce či v rámci samostatné výdělečné činnosti, je třeba provést doplatek zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Plných 13,5 % z rozdílu mezi příjem a minimálním vyměřovacím základem hradí zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele.

Jestliže však zaměstnavatel tuto povinnost hradit pojistné zaměstnanci z nějakého důvodu promine, neplatí se z tohoto zvýhodnění na straně zaměstnance podle stanoviska ministerstva financí daň z příjmů. Tato částka tudíž nepodléhá ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Na straně zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad.

S přáním příjemného dne   Dagmar Kučerová


15
Dobrý den,

pro účely náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se využije ustanovení § 271a zákoníku práce. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a plnou výší nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdělku podle věty první přísluší zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy nebo platu anebo odměny z dohody. Současně se v ustanovení § 271m zákoníku práce píše, že při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější. Ovšem stále se jedná o výdělek průměrný.

Pojišťovna požaduje pro účely stanovení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti výdělek za 4. čtvrtletí roku 2016. V tomto období zaměstnanec nepracoval. Při neodpracování alespoň 21 dnů v kalendářním čtvrtletí se jedná o výdělek pravděpodobný, tj. o výdělek jakého by zřejmě zaměstnanec dosáhl, pokud by v uvedeném období pracoval nebo srovnatelný s výdělkem zaměstnanců vykonávacích stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Zákonem není jednoznačně stanoven způsob stanovení pravděpodobného výdělku, avšak jedná se o důležitý údaj s ohledem na dobu odškodnění zaměstnance (až do věku 65 let).  Je třeba přihlédnout k tomu, jakou práci by zaměstnanec konal a za jakých podmínek. Obecně se doporučuje i přihlédnutí k výdělkům, kterých zaměstnanec dosahoval v delším časovém období, např. v době před delší pracovní neschopností. Avšak situace ve vaší společnosti se výrazně změnila. Podle mého názoru je výpočet v pořádku (byl využit postup v souladu s § 356 odst. 2 zákoníku práce), za podmínky, že by uvedeném období zaměstnanec skutečně neměl nárok na žádné příplatky ani další mzdové nároky, např. odměny. Porovnala bych s ostatními zaměstnanci, kteří v uvedeném v uvedeném období pracovali atd.

Zaměstnanec se zřejmě domnívá, že se má vycházet z výdělku před vznikem škody. Ten se skutečně využije pro účely náhrady za ztrátu na výdělku za dobu pracovní neschopnosti. Ovšem pro účely "renty" (tj. výdělek po skončení pracovní neschopnosti) se využije výdělek platný ke dni nároku na tuto rentu. Jde o dvě různé škody a dva různé průměrné/pravděpodobné  výdělky.

S přáním hezkého dne  Dagmar Kučerová

Stran: [1] 2 3 ... 104
Platby GoPay

reklama