reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Autor Téma: Zrušení nájemní smlouvy  (Přečteno 28564 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Stanislav Hrubý

 • Host
Zrušení nájemní smlouvy
« kdy: 15. 01. 2014, 16:19:12 »
Nájemce- zemědělská a.s.- nám řekl,že má na pozemky platnou nájemní smlouvu podepsanou v roce 2009 již nežijícím otcem prodávajícího -jde o dvě pole:1=cca2ha to nám prodávající prodal a 2=cca 0,46ha to nám pronajal-Platnost staré nájemní smlouvy,která údajně kupem přešla také na nás,odůvodňuje tímto odstavcem,který stará nájemní smlouva obsahuje:\\\\\\\\\\\\\\\"Pro případ realizace pozemkových úprav dle zákona 139/2002sb.se smluvní strany dohodly,že dosavadní nájemní vztah k pozemkům dotčených pozemkovou úpravou ke dni právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo převodu tento vztah zaniká. Smluvní strany se zároveň dohodly,že k témuž dni vzniká za stejných podmínek mezi pronajímatelem a nájemcem nový nájemní vztah k pozemkům,které přejdou do vlastnictví pronajímatele dle schváleného návrhu pozemkové úpravy.V případě,že pronajímateli byly za původní pozemky dočasně vydány pozemky jiné,tvoří tyto náhradní pozemky předmět nájmu\\\\\\\\\\\\\\\" Prosím o vyjádření , zda zaniká takto ošetřená nájemní smlouva a je třeba sepsat novou nebo nezaniká a znění staré platí a přechází i na nás kupující?Stará nájemní smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10let.Musíme dodržet výpovědní lhůtu dlouhou deset let nebo lze tuto smlouvu ukončit? Ani bývalý vlastník a zároveň vlastník druhé parcely nemá zájem ani my nemáme zájem ve smlouvě se zemědělskou a.s. pokračovat. Ještě bychom chtěli dodat, že námi zakoupený pozemek nájemce nevyužívá k zemědělským účelům, ale pronajímá jako úložiště. Prosím Vás o odpověď,St.H. 

 

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamaOffline FABIAN & PARTNERS

 • Stálý člen
 • ***
 • Příspěvků: 124
  • Zobrazit profil
  • FABIAN & PARTNERS
Re:Zrušení nájemní smlouvy
« Odpověď #1 kdy: 22. 01. 2014, 12:10:10 »
 Dobrý den,
 
ustanovení smlouvy o pozemkových úpravách se k Vašemu dotazu na právní nástupnictví do pozice pronajímatele k nájemní smlouvě nevztahuje. Podle §2 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, je pozemkovými úpravami prostorově a funkčně uspořádání pozemků ve veřejném zájmu, tedy jejich scelování nebo dělení, čímž se zabezpečuje přístupnost a využití pozemků a vyrovnávají se jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Pokud tedy nedošlo k těmto pozemkovým úpravám, uvedené ustanovení smlouvy se nepoužije.
 
Nájem zemědělských pozemků je podle nového občanského zákoníku pachtem. V případě pachtu přechodná úprava v novém občanském zákoníku chybí, neboť se jedná o zcela nový smluvní typ. Pro pacht se tedy použijí obecná ustanovení o závazcích. Nájemní smlouvy, které svou povahou odpovídají charakteristice pachtu, se tak budou až do svého zániku řídit stávající právní úpravou. Trvání a zánik Vaší nájemní smlouvy, do které jste vstoupili koupí pronajímaných pozemků do pozice pronajímatele, se bude řídit zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
 
Změna vlastnictví k pronajaté věci je upravena v §680 Občanského zákoníku. Uvedené ustanovení stanovuje, že dojde-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci, nastupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele. Uvedené ustanovení dává možnost výpovědi při změně vlastnictví pouze nájemci. Nový pronajímatel, tak není oprávněn z tohoto důvodu smlouvu vypovědět.
 
Podle §677 Občanského zákoníku lze nájemní smlouvu sjednanou na dobu neurčitou zrušit, nedojde-li k dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem, pouze výpovědí. Nájemní smlouvu lze vypovědět při nájmech pozemků patřících do zemědělského půdního fondu v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku. Podle §678 se však uvedené ustanovení o výpovědní době nepoužije, pokud je smlouvou stanoveno něco jiného. Pokud tedy máte ve smlouvě stanovenou výpovědní lhůtu 10 let, bude výpovědní lhůta běžet právě takto dlouhou dobu.
 
Jiným možným způsobem zániku nájemní smlouvy je odstoupení od ní. Ustanovení §679 odst. 3 Občanského zákoníku umožňuje pronajímateli odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce přes písemnou výstrahu užívá pronajatou věc způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda. Pokud tedy způsob užívání pozemků jako úložiště působí škodu na pozemku, je teoreticky možné tento způsob odstoupení využít.
 
Pokud nájemce dal pronajaté pozemky do podnájmu, ačkoliv to bylo smlouvou vyloučeno nebo podmíněno souhlasem pronajímatele, který takový souhlas nájemci nedal, je možné odstoupit od smlouvy podle §666 Občanského zákoníku.
 
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář
Brno, Marešova 304/12, PSČ 602 00
Praha 1, Revoluční 8, budova B1, 2. patro, PSČ 110 00
ID datové schránky: 4s7unxn

www.fabianpartners.cz
www.pohledavkyonline.cz
www.spravaspolecnosti.cz 

Platby GoPay

reklama