reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Autor Téma: Neplátce DPH - fakturace do zahraničí a přijetí faktury ze zahraničí  (Přečteno 7172 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Petr Vyskočil

 • Host
Dobrý den,
jsem OSVČ, neplátce DPH a poskytuji služby v oblasti reklamy společnostem v Německu.
Předpokládám, že jsem měl povinnost se do 15 dní od vydání první faktury zaregistrovat na FÚ jako osoba identifikovaná k dani.
Co mi hrozí, když jsem to zjistil až po několika měsících?


Dále bych potřebovat poradit, jak je to s DPH při přijetí služby ze Slovenska od neplátce DPH.
Mám za povinnost DPH dopočítat (reverse charge) a odvést?


Jsem povinen dělat souhrnná hlášení DPH?


Děkuji za radu,
Petr Vyskočil

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0

reklamaOffline Jan Molín

 • Profík
 • *****
 • Příspěvků: 920
  • Zobrazit profil
  • MIVO s.r.o.
Dobrý den pane Vyskočile,

dnem POSKYTNUTÍ reklamní služby osobě povinné k dani (podnikatelskému subjektu) se sídlem v Německu jste se stal identifikovanou osobou (dle § 6i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Z hodnoty této služby neodvádíte daň v ČR, ale měl by ji odvést německý odběratel dle tamních předpisů upravujících DPH. Do 15 dnů ode dne poskytnutí služby (dle § 97 ZDPH) jste se měl zaregistrovat u českého FÚ a podávat daňová přiznání a souhrnná hlášení. Souhrnná hlášení (SH) pouze za měsíce, kdy se nějaké plnění do Německa uskutečnilo (§ 102 odst. 2) a daňová přiznání pouze za měsíce, ve kterých Vám vznikla povinnost přiznat daň (§ 101 odst. 5).

Pokud jste přijal službu ze Slovenska, a to:
- od osoby povinné k dani, tedy podnikatele (není rozhodné, zda je na Slovensku plátcem či nikoliv) a zároveň
- jde o službu s místem plnění v tuzemsku, tedy o službu, u níž se místo plnění určuje dle základního pravidla (§ 9 odst. 1 ZDPH), potom:
se stáváte identifikovanou osobou DNEM PŘIJETÍ SLUŽBY (§ 6h ZDPH).
Opět vzniká povinnost zaregistrovat se do 15 dnů jako identifikovaná osoba. Ovšem, na rozdíl od předchozího případu poskytnutí služby, musíte odvádět DPH z přijaté služby českému finančnímu úřadu, a samozřejmě podávat daňové přiznání za toto období.

Pokud se některý z uvedených případů stal, doporučujeme urychleně situaci probrat s daňovým poradcem a následně s Vaším správcem daně.

Sankce, které se na Vás kvůli nepodání přiznání či SH, případně kvůli neuhrazení daně (ze služby přijaté od SK dodavatele) jsou buď pokuta za opožděné tvrzení daně (dle § 250 daňového řádu) nebo úrok z prodlení (dle § 252 daňového řádu), případně obě sankce za nesplnění obou typů povinností. Daňový řád upravuje správu daní pro všechny daně, jde o zákon č. 280/2009 Sb.

§ 250 Pokuta za opožděné tvrzení daně

(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši
a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo
c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

(2) Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za každý následující den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést.

(3) Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 částku menší než 200 Kč.

(4) V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.

(5) Maximální výše částky vypočtené podle odstavce 1 nebo 2 nesmí být vyšší než 300000 Kč.

(6) O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud
a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a
b) v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.

§ 252 Úrok z prodlení

(1) Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.

(2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Pokud je pro daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni její splatnosti.

(3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vznik, a na osobním daňovém účtu se předepisuje nejpozději do desátého dne po skončení měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před tímto dnem se předepíše na osobním daňovém účtu zejména v případě, že je nedoplatek, ze kterého vzniká úrok z prodlení, vymáhán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti přeplatku.

(4) Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně.

(5) Je-li nejasná platba po vyjasnění zaevidována na osobní daňový účet s účinností ke dni, kdy byla vykonána, správce daně ke dni zaevidování tyto účinky na úrok z prodlení na osobním daňovém účtu, kde je tato platba evidována, vypořádá.

(6) Správce daně může daňový subjekt vyrozumět o předpisu úroku z prodlení platebním výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to stav osobního daňového účtu daňového subjektu.

§ 253
(1) Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Jak je zřejmé z citované úpravy sankcí daňovým řádem, konkrétní sankce závisí na mnoha proměnných a bez bližších informací k Vašemu případu nelze přesnou výši určit.

S pozdravem

Jan Molín
Jan Molín
daňový poradce
MIVO s.r.o.
http://www.mivo.cz/ 

Platby GoPay

reklama