reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Autor Téma: Smlouva o převodu práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem  (Přečteno 3171 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Eva

  • Host
Nemáte prosím někdo vzor smlouvy o převodu práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo zkušenosti jak to řešit? Zaměstnavatel jako OSVČ končí svoji podnikatelskou činnost a zakládá s.r.o., s tím, že zaměstnance převezme nově vzniklá s.r.o. Děkuji mnohokrát.

Reklama

  • Stálý člen
  • *****
  • Příspěvků: 0

reklamaM.M.

  • Host
Dobrý den,
toto řešení není na místě, pokud jeden subjekt končí ( OSVČ ) a nastupuje jiná právní forma - zde s.r.o. pak prostě ukončíte  stávající pracovní poměr a ihned uzavřete nové pracovní smlouvy pod společností, které je samostatnou právnickou osobou pod jejím IČ.

Nevím co chcete převádět, beztak se musíte jako zaměstnavatel pod s.r.o. - čkem, nově  hlásit jako organizace pod jejím IČ na státní instituce.

Nevím, pokud máme nějakou časovou tíseň, jsou asi možná krátkodobá řešení, jak toto právně zasmluvnit, ale moc tím nevyřešíte, toto jsou případy pro tzv. agenturní zaměstnávání,

 vzor níže :

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli  (§ 43a ZP)


 
Zaměstnavatel:              …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:         …………..…………..…………..
sídlem:                            …………..…………..…………..
zastoupená:                   …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..............................., oddíl ......., vložka č. ...........
         (dále jen „Zaměstnavatel 1“)

a

Zaměstnavatel:              …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:         …………..…………..…………..
sídlem:                            …………..…………..…………..
zastoupená:                   …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........
         (dále jen „Zaměstnavatel 2“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli dle ust. § 43a zákoníku práce (dále jen „Dohoda“):


I.
Smluvní strany předně konstatují, že Zaměstnavatel 1 zaměstnává v řádném pracovním poměru zaměstnance uvedené v příloze číslo 1 této Dohody, přičemž jejich pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou a místem výkonu práce je ...................................... U všech těchto zaměstnanců je též splněna podmínka uvedená v ust. § 43a zákoníku práce, tedy ode dne vzniku jejich pracovního poměru uplynulo nejméně šest měsíců. Druh sjednaných prací a výše individuální mzdy vyplývá z přílohy číslo jedna.

II.
Zaměstnavatel 1 a Zaměstnavatel 2 se dohodli na přidělení zaměstnanců uvedených v příloze číslo 1 této Dohody k výkonu práce k Zaměstnavateli 2. Po dobu dočasného přidělení bude ukládat zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci, dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci Zaměstnavatel 2, ke kterému budou zaměstnanci dočasně přiděleni. Tento zaměstnavatel však nesmí vůči dočasně přiděleným zaměstnancům právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil.

III.
Dočasné přidělení vznikne dnem ……... Sjednaný druh práce, rozsah pracovního úvazku a místo výkonu práce zaměstnanců zůstávají beze změny. Mzdu a náhradu mzdy poskytuje zaměstnancům i nadále Zaměstnavatel 1, a to za dosavadních podmínek a ve výši, která náležela zaměstnancům za měsíc ………. Změna současného mzdového systému a výše mezd jednotlivých zaměstnanců podléhá dle dohody smluvních stran předchozímu souhlasu Zaměstnavatele 2.

Refundace vyplacených hrubých mezd bude dle dohody smluvních stran prováděna v plné výši měsíčně na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného Zaměstnavatelem 1, která bude vycházet ze Zaměstnavatelem 2 předem odsouhlaseného měsíčního výkazu odpracovaných člověkohodin. Splatnost faktury je sjednána do 15 dnů od doručení Zaměstnavateli 2.

IV.
Dočasné přidělení se sjednává na dobu určitou, a to po dobu účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků, uzavřené dnešního dne mezi Zaměstnavatelem 1 a Zaměstnavatelem 2.

Před uplynutím této doby může skončit dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí této dohody z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

V.
Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.V .................... dne ………….Za Zaměstnavatele 1:               Za Zaměstnavatele 2:


.....................................               .....................................


 

Platby GoPay

reklama