reklama

reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 48 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Poslední příspěvky

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Zaměstnanci a HR / Re:Nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě
« Poslední příspěvek od Hanča kdy 20. 09. 2017, 07:11:08 »
Stravenky jsou NEnárokovým benefitem od zaměstnavatele. Pokud má v interní směrnici uvedeno, že zaměstnanec má nárok na stravenku za odpracovanou směnu, máte na ni nárok i během výpovědní doby.
22
Zaměstnanci a HR / Nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě
« Poslední příspěvek od Tonic kdy 19. 09. 2017, 18:07:56 »
Dobrý den,
můj dotaz zní: "Mám nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě?"


Dnes jsem byl "donucen" podepsat papír (vnitřní předpis) ve kterém bylo uvedeno, že "já jako zaměstnanec" nemám nárok na stravenky ve výpovědní lhůtě (jelikož jsem ji podal sám). Bylo mi vysvětleno, že kdybych odmítl výše uvedený papír podepsat, neměl bych nárok ani na ty stravenky před výpovědní dobou.


Osobně nevidím důvod proč bych neměl mít nárok na stravenky, když ve výpovědní době pracuji stejně jako před ní.


Je možné v tomto případě možné uplatnit, níže uvedenou citaci, pokud ano, jakým způsobem?


"Stravenky tak náleží zaměstnancům za předem sjednaných nebo stanovených podmínek. Neposkytování stravenek zaměstnancům ve výpovědní době by bylo v rozporu s ustanovením zákoníku práce o rovném zacházení se zaměstnanci.[size=78%]"[/size]


Předem mnohokráte děkuji.
23
Založení firmy / Re:Výroba a prodej vlastního produktu
« Poslední příspěvek od Petr Čížek kdy 19. 09. 2017, 10:02:35 »
Dobrý den,

pro výrobu svíček je nutné živnostenské oprávnění v oboru "Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů". Jedná se o živnost volnou, pro její vyřízení není nutné doložení žádné zvláštní kvalifikace. Živnost vám vyřídí na kterémkoliv živnostenském úřadu nebo online zde.

Z hlediska prostor, kde bude výroba vykonávána a výrobky skladovány, je nezbytné schválení těchto prostor pro daný typ užívání příslušným stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. Pro účely stavebního řízení je nutné obstarat závazné stanovisko hygienické stanice, která musí obsahovat náležitosti popsané zde. Dále je nutné obstarat souhlas hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Hasičský sbor provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti. Pro ověření, zda dané prostory budou vyžadovat kolaudaci na zamýšlený účel, doporučuji toto konzultovat ještě přímo na příslušném stavebním úřadem.

Při prodeji svíček spotřebitelům (tj. jejich uvádění na trh) platí obecně, že výrobek musí být bezpečný, tj. v takovém stavu, aby při běžném použití za obvyklé předvídatelnosti podmínek představoval pro spotřebitele minimální nebezpečí. Výrobek je nutné opatřit identifikací výrobce a popisu výrobku a dále upozorněními podle technické normy ČSN EN 15494 (zde pořídit např. zde).

S pozdravem


Petr Čížek
www.ZalozFirmu.cz
24
Daně a účetnictví / Re:Daňové přiznání 2016 zahrnující příjmy z ČR a Australie
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 19. 09. 2017, 07:17:09 »
Dobrý den,

ověřte si zda má Austrálie uzav.  smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ČR., pokud ano a jde o příjem dle §6 ( záv. činnost ) a půjde o metodu vynětí , pak máte v pokynech :

1. Pokyny k výpočtu dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona) Do příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona se zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč. Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li závislá činnost nebo funkce vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně použít. Upozorňujeme, že pokud má poplatník příjmy ze zdrojů v zahraničí ze závislé činnosti, postupuje se při vyloučení jejich dvojího zdanění podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo podle § 38f odst. 4 zákona. Zahrne-li poplatník příjmy uvedené v § 6 odst. 4 zákona do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň (sraženou daň uveďte na ř. 87a u rezidenta ČR, ř. 87b u nerezidenta ČR, který je daňovým rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího EHP základní části DAP na stranu 3).

ř. 31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (u poplatníka podle § 2 odst. 2 zákona včetně příjmů ze zahraničí) – vyplňte údaje, které zjistíte např. z dokladu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2016“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného jednotlivými zaměstnavateli na základě Vaší žádosti podle § 38j odst. 3 zákona. Zahrnete-li do DAP příjmy podle § 6 odst. 4 zákona (platí pouze pro rezidenty ČR, EU nebo státu tvořící EHP), jste povinen uvést veškeré tyto příjmy do ř. 31 a tyto doložit na „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ (dále jen „Potvrzení o sražené dani“). Příjmy uveďte v souladu s § 5 odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č. 24 se jedná o součet řádků 2., 4. a 5. a ve vzoru Potvrzení o sražené dani č. 3 se jedná o ř. 2).

ř. 32 Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona – uveďte pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je z příjmů uvedených na ř. 31 povinen platit podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb. a zákon č. 592/1992 Sb.) zaměstnavatel (ve vzoru Potvrzení č. 24 se jedná o řádek 6. a 7.). Částka odpovídající povinnému pojistnému se uvádí i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá (např. jde-li o příjmy za zdrojů v zahraničí). Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

ř. 33 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 13 zákona – jste-li poplatník podle § 2 odst. 2 zákona (daňový rezident ČR) a máte příjmy ze zdrojů v zahraničí, uveďte na tento řádek daň zaplacenou z těchto příjmů, o kterou lze snížit příjem podle § 6 odst. 13 zákona.
25
Daně a účetnictví / Re:Dotace de minimis
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 19. 09. 2017, 06:56:02 »
Dobrý den,

platí základní pravidlo, že dotace " snižují hodnotu majetku či jsou výnosem - podle charakteru " rozdílné jsou pouze způsoby účtování. Vychází to ze základního předpokladu " zamezení dvou výhod " na jedné straně dotačního titulu, na straně druhé snížení daň. základu o daňové odpisy z PC majetku pořízeného z dotace.

Jste li PO neziskového charakteru účtujete :

A) jde li o provozní dotaci 346 / 648 nárok
                                          221 / 346 příjem

snižuje li datace současně provozní úvěr 461 / 221
.................................................................................................

B ) u dotací na majetek  :         346 / 042 nárok
                                                 221 / 346  příjem peněz z dot. na BÚ
                                                 042 / 321 pořízení DHM ( z dotací ) zde snižuje hodnotu poř. DHM

zde vám dotace snižuje hodnotu majetku ze kterého poté odepisujete

pokud současně snižujete jistinu úvěru ( z dotačních peněz )  461 / 221 ( mimořádná  splátka úvěru z dotací, zde vlastně zaplatíte vyšší jednorázovou splátku )


Neziskový sektor účtuje trochu odlišně, tam se ponechává celá hodnota pořízeného DHM ( a také se z celé hodnoty odepisuje ) dotace se vyvede poměrově k ročnímu odpisu, do výnosů, účetně to vypadá

348 / 901
901 / 691 ( vyvedení části dotace " pro daný rok ve výši uplatněného odpisu z DHM  " do výnosů
                   
26
Daně a účetnictví / Daňové přiznání 2016 zahrnující příjmy z ČR a Australie
« Poslední příspěvek od Evelyn kdy 19. 09. 2017, 00:42:10 »
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou ohledně rady pro vypracování daňového přiznání za rok 2016. Za tento rok jsem měla příjmy na území ČR po dobu 9 měsíců a zbylé 3 měsíce jsem byla v Australii, kde jsem pracovala (part-time) a z odvedeného výdělku odváděla daň v Austrálii. Teď si podávám daňové přiznání za rok 2016 a nevím si zcela rady ohledně zahraničního příjmu. Do daňového přiznání zahrnujeme hrubý příjem a dále sociální a zdravotní hrazené zaměstnavatelem (34%). V Austrálii počítají daň přímo z hrubého příjmu (nemají žádnou superhrubou mzdu). Nevím tedy, zda mám v daňovém přiznání uvést hrubý výdělek z Austrálie přepočítaný na koruny nebo jej navýšit o 34%, abych dostala "superhrubou mzdu", tedy základ daně ke kterému pak připočtu samozřejmě výdělek z ČR.


Velice děkuji za Vaši odpověď.
[size=78%] [/size]
27
Daně a účetnictví / Dotace de minimis
« Poslední příspěvek od Mirek Pospíšil kdy 18. 09. 2017, 22:55:15 »
Dobrý den, zajímalo by mě jak vidíte zdanění podpory de minimis poskytnuté od PGRLF a.s. v rámci investiční úvěry. PGRLF má za to že forma podpory snížení jistiny je daňovým příjmen, protože se nejedná o poskytnutí dotace na pořízení hmotného majetku ale o snížení jistiny úvěru. Má někdo v tomto zkušenosti. Názory finančních úřadů a daňových poradců se rozcházejí. Odepisuje se celá kupní cena nebo cena ponížená o snížení jistiny.

Děkuji Pospíšil M.
28
Start podnikání / Re:Stream videoher, zaměstnání, živnost a daň
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 18. 09. 2017, 20:57:52 »
Děláte dobře,


zcela na rovinu, internetové " přeshraniční" služby,  reklama, propagace, inzerce, zprostředkování,  atd..jsou jednou z nejsložitějších oblastí, vypadá to sice jednoduše, ale není.


ať se daří
29
Start podnikání / Re:Stream videoher, zaměstnání, živnost a daň
« Poslední příspěvek od AntoninSve kdy 18. 09. 2017, 17:27:14 »
Dobrá, mockrát Vám děkuji. Už jsem v kontaktu s daňovím poradcem.


Chtěl jsem mít představu o tom, co všechno bude potřeba a na co si dávat pozor případně nasměrovat správným směrem.

Děkuji Vám za vaší ochotu a Váš čas.


Přeji pěkný den!
30
Zaměstnanci a HR / Re:Odvolání daru pro nevděk
« Poslední příspěvek od M.M. kdy 18. 09. 2017, 11:12:05 »
Doplnění,

NOZ upravuje odvolání daru ještě o jeden případ, a sice o odvolání " pro nouzi v §2068 NOZ  "  ale jak jsem psal, pokud vám dar nevrátí " dobrovolně " budete muset k soudu podat žalobu, výklad práva je pouze věcí soudu, zda můžete uspět, konzultujte s právníky - je to individuální.


Odvolání daru pro nouzi
§ 2068
(1) Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.
(2) Obdarovaný nemá povinnost podle odstavce 1, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.

§ 2069
Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného.

§ 2070
Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout.

§ 2071
Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Odvolání daru pro nevděk
§ 2072
(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.
(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

§ 2073
Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.

§ 2074
Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc.

§ 2075
(1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.
(2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.

Společná ustanovení
§ 2076
Vzdá-li se dárce při darování mezi živými předem práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk, nepřihlíží se k tomu.

§ 2077
Pojí-li se s darem povinnost zavazující obdarovaného podle darovací smlouvy, ruší se odvoláním daru pro budoucnost.

§ 2078
Nemá-li již obdarovaný dar ani jeho plnou hodnotu, zavazuje ho odvolání daru k vydání toho, co mu z obohacení ještě zbývá. To neplatí, zbavil-li se daru, aby vydání zmařil, anebo odvolal-li dar pro nevděk samotný dárce.
Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 10
Platby GoPay

reklama